POZEW O ALIMENTY - WZÓR - adwokat Wrocław

ALIMENTY NA DZIECKO - WZÓR POZWU Z KOMENTARZEM

Słowem wstępu, niniejszy wzór pozwu został stworzony i udostępniony na naszym kancelaryjnym blogu, po to aby w prosty sposób pomóc tym osobom, które zechcą same wystąpić przed sądem w sprawie o alimenty dla swojego dziecka. Jeśli jednak Państwo dojdziecie do przekonania, że warto w sprawie o alimenty dla dziecka skorzystać z pomocy adwokata i szukacie kancelarii prawnej we Wrocławiu to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji i oferujemy naszą pomoc.

Czytaj więcej...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - kancelaria adwokacka Wrocław

CZY MOŻLIWY JEST ZAKUP LUB SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA ODLEGŁOŚĆ?

W dzisiejszych czasach wiele osób przemieszcza się na duże odległości, często żeby pracować, zarabiać za granicą. Chyba każdy czytelnik posiada w gronie znajomych osobę, która wyjechała w celach zarobkowych np. do Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Moja praktyka zawodowa jako adwokata i doświadczenia zbierane latami pokazują, że osoby, które z różnych przyczyn nie są obecne w kraju (np. wyjazd zarobkowy oraz stałe zamieszkanie poza granicami Polski) stają przed dylematem czy aby prowadzić swoje sprawy w Polsce – muszą być fizycznie obecne i osobiście uczestniczyć w określonych czynnościach np. przy zawieraniu umów.

Czytaj więcej...

WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM - kancelaria prawna Wrocław

CZYM JEST WYSTĘPEK O CHARAKTERZE CHULIGAŃSKIM?

Zgodnie z art. 115 § 21 Kodeksu karnego ,,Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.’’

Czytaj więcej...

WYŁUDZENIE KREDYTU - KONSEKWENCJE

WYŁUDZENIE KREDYTU - JAKIE KONSEKWENCJE PRAWNE MOŻE SPOWODOWAĆ?

Przestępstwo określone w art. 297 Kodeksu karnego stanowi istotnie zmodyfikowany odpowiednik oszustwa kredytowego, dotacyjnego, subwencyjnego oraz związanego z uzyskaniem zamówienia publicznego. Przestępstwo wyłudzenia kredytu jest przestępstwem finansowym. Typ czynu zabronionego przewidziany w art. 297 k.k. określany jest także często mianem "oszustwa kapitałowego" lub "oszustwa kredytowego".

Czytaj więcej...

WNIOSEK O ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI - WZÓR Z KOMENTARZEM PRAWNIKA WROCŁAW

Podstawowe kwestie związane z odroczeniem kary pozbawienia wolności zostały uregulowane w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego (szersze omówienie tych regulacji odnajdziesz na naszym kancelaryjnym blogu). Odroczenie wykonania orzeczonej kary jest wyjątkiem od zasady bezzwłocznego jej wykonania, dlatego też każdy złożony do sądu wniosek w przedmiocie odroczenia wykonywania kary, powinien być starannie umotywowany, poparty załączonymi do wniosku dokumentami (np. z odbywanego procesu leczenia) i co oczywiste - spełniać warunki formalne określone szczegółowo w przepisach ustawy.

Czytaj więcej...

WYPISKA I ŻELAZNA KASA – adwokat Wrocław

WYPISKA DLA OSADZONYCH – CO WARTO WIEDZIEĆ?

Wypiska - to środki pieniężne przekazane dla osoby osadzonej. Osoba skazana oraz przebywająca w zakładzie karnym lub w areszcie śledczym nie otrzymuje pieniędzy w sposób w pełni swobodny do tzw. ręki. Środki pieniężne są wpłacane na specjalny rachunek. Wszelkie dane odnośnie numerów, na które należy wpłacać wypiski są dostępne zarówno w jednostkach, jak i na stronach www danej wybranej jednostki penitencjarnej, w której przebywa osadzony. Pieniądze, które wpłyną są zapisywane na dedykowane konto osadzonego. Dzięki tym środkom więźniowie mogą dokonywać zakupów w więziennej kantynie (sklepie na terenie aresztu śledczego lub zakładu karnego).

Czytaj więcej...

PRZEMOC DOMOWA - kancelaria prawna Wrocław

PRZEMOC DOMOWA – ZNĘCANIE SIĘ

Problematyce przeciwdziałania przemocy, w tym znęcaniu się, poświęcone zostały liczne akty prawa międzynarodowego. Krajowy ustawodawca, realizując zobowiązania międzynarodowe oraz mając na celu jak najskuteczniejsze przeciwdziałanie przemocy, poza wprowadzeniem stosownych przepisów, w tym art. 207 kodeksu karnego, w licznych aktach prawnych podejmuje tę problematykę.

Czytaj więcej...

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE I SKAZANIE BEZ ROZPRAWY

Sprawca winny przestępstwa, może chcieć skrócić rozprawę i szybko uzyskać wyrok skazujący oraz karę uzgodnioną z oskarżycielem - zdając sobie sprawę z nieuniknionego skazania. W tym celu może zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie wyroku i wymierzeniu mu, określonej w tym wniosku, kary.

Czytaj więcej...

JAK POZOSTAĆ DŁUŻEJ NA WOLNOŚCI - ODROCZENIE WYKONANIA KARY

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI - adwokat Wrocław

Celem fakultatywnego odroczenia wykonania kary jest mówiąc wprost - osłabienie zbyt ciężkich skutków dla skazanego lub jego rodziny.

Można pokusić się na stwierdzenie, że do najsurowszych kar w polskim systemie prawnym zalicza się karę pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, iż orzeczenie tej kary nie zawsze wiąże się z natychmiastowym jej wykonaniem. Polski ustawodawca przewiduje możliwość odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00