TESTAMENT WŁASNORĘCZNY

 

TESTAMENT

Ja,  Marcin  Pol,  zamieszkały  w  Krakowie,  przy  ul.  Szklanej 11/5,  legitymujący  się dowodem osobistym DB 2854444, świadomy podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu  oświadczam,  że  do  całości spadku  po mnie powołuję mojego syna,  Jana  Pola, zamieszkałego w Krakowie, przy ul. Szklanej 11/5.

Kraków, dnia ..........................

Podpis …………………..

              Marcin  Pol

 

Kilka słów tytułem objaśnienia powyższego wzoru:

 • Testament własnoręczny polega na tym, iż spadkodawca napisze go w całości pismem ręcznym (własnoręcznie), podpisze i opatrzy datą.
 • Zatytułowanie pisma ,,Testament’’, oznaczenie adresu czy numerów dowodów osobistych nie są konieczne, jednak są pożądane, gdyż ułatwiają ustalenie, czy pismo jest testamentem, kto jest spadkodawcą, a kto spadkobiercą. Data pozwala stwierdzić czy spadkodawca w chwili sporządzania testamentu był w pełni świadomy swojej woli a nadto w sytuacji wielości testamentów, data pozwala wskazać, który z testamentów jest ostatni i w świetle prawa ważny.
 • Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, chyba że wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.
 • Testament może zawierać rozrządzenie ostatniej woli tylko jednego spadkodawcy.
 • Sporządzić testament może tylko ta osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Powołanie spadkobiercy w testamencie musi być bezwarunkowe, oznacza to iż dziedziczenia nie można uzależniać od spełnienia warunku lub od terminu.
 • Podpis, podobnie jak całe oświadczenie, musi być własnoręczny – to bardzo istotne aby cały testament był napisany odręcznie i odręcznie podpisany.

 

TESTAMENT Z POLECENIEM

 

Poznań, dnia ...............

TESTAMENT Z POLECENIEM

Ja,  niżej   podpisany   Krzysztof   Mika,   urodzony   w   dniu ..................w  Poznaniu, oświadczam,  że  do  całości  spadku  powołuję  mojego  najstarszego  syna  Kamila  Mikę , urodzonego w dniu ...............w Poznaniu, zamieszkałego w Poznaniu przy ul. Słowackiego 5/5. W   związku   z   powołaniem   do   dziedziczenia   mojego   jedynego   spadkobiercę testamentowego   Kamila   Mikę   zobowiązuję   do   niezwłocznego   podjęcia   leczenia specjalistycznego onkologicznego w Prywatnej Klinice Chorób Onkologicznych w Bydgoszczy oraz do przeznaczenia w tym celu nabytego spadku. Taka jest moja ostatnia wola.

Podpis ………………………..

Krzysztof   Mika

 

Kilka słów tytułem objaśnienia powyższego wzoru:

 • testament w formie zwykłej pisemnej powinien być sporządzony w całości pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisany,
 • W odróżnieniu od zapisu, polecenie nie stanowi przysporzenia majątkowego. W wyniku polecenia, zobowiązany spadkobierca (lub zapisobiorca) jest zobowiązany do określonego działania, lub znoszenia określonej sytuacji np.: zobowiązanie do podjęcia leczenia, zobowiązanie do przyjęcia pod swój dach żony zmarłego, zobowiązanie do podjęcia studiów wyższych.
 • W odróżnieniu od zapisu, polecenie może dotyczyć tylko spadkobierców i zapisobiorców. Tylko ich spadkobierca może zobowiązać do określonego zadania.

 

TESTAMENT Z PODSTAWIENIEM

 

Wrocław, dnia ...............

TESTAMENT Z PODSTAWIENIEM

Ja, niżej  podpisana  Monika  Dyl,  urodzona  w  dniu ...............w Lubinie oświadczam, że do całości spadku po mnie powołuję mojego wnuka  Jana Kowalskiego urodzonego w Warszawie w dniu ..............., zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kolskiej 67/3.Na wypadek jednak, gdyby mój wnuczek Jan Kowalski nie chciał lub nie mógł dziedziczyć, do całości spadku po mnie powołuję mojego drugiego wnuka Pawła Stachowicza urodzonego w dniu ...............w Kole, zamieszkałego w Kole przy ul. Kolejowej 89. Taka jest moja ostatnia wola, którą w pełni świadomie wyrażam.

Podpis ……………..

Monika  Dyl

 

Kilka słów tytułem objaśnienia powyższego wzoru:

 • testament w formie zwykłej pisemnej powinien być sporządzony w całości pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisany,
 • Autor swojej ostatniej woli (testamentu) może powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła dziedziczyć.
 • Podstawienie stanowi wyjątek od zakazu powoływania spadkobiercy w testamencie z zastrzeżeniem warunku.
 • Przy zastosowaniu konstrukcji podstawienia, kolejna osoba dziedziczy tylko w przypadku gdy osoba powołana jako pierwsza nie będzie chciała lub nie będzie mogła dziedziczyć po zmarłym.

 

TESTAMENT Z POWOŁANIEM WYKONAWCY TESTAMENTU

 

TESTAMENT

 • 1.

Ja, Karol Wiśniewski  urodzony w dniu……………………..we Wrocławiu oświadczam,  że  do  całości  spadku  powołuje  wnuka  Stanisława Kowalskiego, syna Ryszarda i Anny, urodzonego dnia ...............w Zgorzelcu, PESEL 74555498899.

 • 2.

Karol Wiśniewski  oświadcza, że gdyby powołany do spadku Stanisław Kowalski nie chciał bądź nie mógł być jego spadkobiercą, to do całości spadku powołuje swoją córkę  –Annę Kowalską z domu Wiśniewska, córkę Karola i Moniki, urodzoną dnia ...............we Wrocławiu, PESEL 33380299999.

 • 3.

Karol Wiśniewski  oświadcza,  że  jako  wykonawcę  testamentu  powołuje  Marka Mareckiego, syna Jana i Marii, urodzonego dnia ...............w Zgorzelcu, PESEL 66030177999.

Wrocław dnia …………………………………

podpis ………………………………

Karol Wiśniewski 

 

Kilka słów tytułem objaśnienia powyższego wzoru:

 • testament w formie zwykłej pisemnej powinien być sporządzony w całości pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisany,
 • Dopuszczalne jest powołanie wykonawcy testamentu, z tym zastrzeżeniem, że gdyby on nie chciał lub nie mógł nim być, wykonawcą testamentu będzie inna osoba, również oznaczona w testamencie.
 • Poza zdolnością do czynności prawnych kodeks cywilny nie wymaga żadnych innych przymiotów, które powinien mieć wykonawca testamentu. Może to być spadkobierca, zapisobierca, a także osoba spoza grona osób powołanych do spadku.
 • Wykonawca testamentu nabywa prawa i obowiązki, określone przez art. 988 i 989 k.c., wraz z chwilą otwarcia spadku.

 

TESTAMENT NEGATYWNY

TESTAMENT

 • 1.

Ja, Jerzy Jurecki urodzony w dniu……………………..we Wrocławiu oświadczam, że nie życzę sobie, aby moimi spadkobiercami byli:

syn  AB Jurecki,  urodzony  dnia ...............w Oleśnicy, PESEL 88020199999

syn  CD Jurecki,  urodzony  dnia ...............w Lubinie, PESEL 66620199999, i jacykolwiek jego zstępni,

 • 2.

Jerzy Jurecki oświadcza, że wydziedzicza syna AB Jureckiego, ponieważ syn ten od  30  lat  nie  utrzymuje  z nim żadnych kontaktów rodzinnych, ponadto nie pomaga w chorobie,  nie udziela  żadnej  pomocy,  nie  wykazuje  żadnego  zainteresowania  jego  stanem  zdrowia  mimo jego choroby   nowotworowej,  w trakcie  prób  nawiązywania  kontaktów  telefonicznych  dopuszczał  się używania względem niego słów obelżywych i wulgarnych.

 • 3.

Jerzy Jurecki oświadcza, że wydziedzicza syna CD Jureckiego, ponieważ syn ten od  10  lat  przebywa w Zakładzie Karnym odbywając karę pobawienia wolności za ciężkie przestępstwo polegające na ………………………………………………………………….., którego dopuścił się na osobie Jerzego Jureckiego.

Wrocław dnia …………………………..

podpis …………………………………….Jerzy Jurecki

 

(Na uwagę zasługuje fakt, że w przygotowanym wzorze dochodzi  do: w §1 wskazania syna 1 i syna 2 ale wraz z jego zstępnymi co zostało celowo wskazane- bowiem w §2 i 3 dochodzi do dosłownie ,,wydziedziczenia’’ i w tym miejscu wskazać należy różnice w  testamencie negatywnym a wydziedziczeniu bowiem wydziedziczeni synowie nie będą dziedziczyć po zmarłym, również zostaną pozbawieni prawa domagania się zapłaty zachowku, natomiast osoby wskazane w testamencie negatywnym ale nie wydziedziczone zostaną wyłączone od dziedziczenia testamentem negatywnym z tym skutkiem, że wyłączone osoby zostają pozbawione tytułu powołania do spadku jednakże wyłączenie od dziedziczenia nie pozbawia takiego spadkobiercy prawa do zachowku).

 

Prawnik Wrocław - kilka słów wyjaśnienia:

 • testament w formie zwykłej pisemnej powinien być sporządzony w całości pismem ręcznym, opatrzony datą i podpisany,
 • Instytucja testamentu negatywnego nie posiada obecnie swojej regulacji prawnej. Z uwagi jednak na obowiązującą w Polsce swobodę testowania, dopuszcza się sporządzenie testamentu negatywnego.
 • Krewny wskazany w testamencie negatywnym nie dziedziczy po spadkodawcy, jednakże wyłączenie od dziedziczenia nie pozbawia takiego spadkobiercy prawa do zachowku. Do pozbawienia prawa do zachowku konieczne jest bowiem wydziedziczenie.

 

TESTAMENT DZIAŁOWY

(ten wzór proszę traktować czysto edukacyjnie o czym w przypisie pod wzorem, do dnia dzisiejszego nastręcza on pewnych problemów interpretacyjnych, zdarza się bowiem tak, że  „decyzja spadkodawcy dotycząca podziału mienia”  w formie testamentu, przy uwzględnieniu całości majątku, traktowana jest jako ,,testament zapisowy’’. Innym sposobem jest zastąpienie tzw. testamentu działowego, tzw. zapisem windykacyjnym – ale ta forma rozporządzenia na wypadek śmierci w odróżnieniu od pozostałych omawianych wzorów wymaga aby testament zawierający zapis windykacyjny został sporządzony w formie aktu notarialnego.)

Wzór przykładowo omówiony  z uwagi na powszechność jego stosowania – patrz zastrzeżenia autora.  

 

TESTAMENT

Ja, Jerzy Jurecki urodzony w dniu……………………..we Wrocławiu oświadczam, że na wypadek mojej śmierci spadkobiercą całego mojego majątku czynię:

a) syna………………………….

b) córkę…………………………

c) syna…………………………...

d) córkę………………………….

Moim życzeniem jest, aby w dziale spadku:

a) syn …………………………………otrzymał grunty rolne wraz z budynkami położone ………………….w Kole,

b) córka ……………………………..mieszkanie własnościowe położone …………………………………w Turku,

c) syn ………………………………….samochód marki Audi 6 nr rej.  DW 1234 i wszystkie oszczędności,

d) córka ………………………………….samochód marki BMW serii 6 GT nr  rej.  DW 5678 i wszystkie oszczędności.

Poza tym życzę sobie, aby nie dochodziło między nimi w dziale spadku do żadnych rozliczeń majątkowych.

Wrocław dnia ………………………….

Podpis ……………………………..

Jerzy Jurecki

 

Kilka słów tytułem objaśnienia powyższego wzoru:

 • Instytucja testamentu działowego nie posiada obecnie swojej regulacji prawnej, polskie prawo nie definiuje tzw. testamentów działowych. W dużym uproszczeniu w teorii powołanie do dziedziczenia jest możliwe wyłącznie do całego lub ułamkowej części spadku, rozumianego jako wszystkie prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, w tym również długi o czym we wzorze nie wspomniano (również w ten sposób redagowane są testamenty osób nie korzystających z pomocy prawnika z czym autor stykał się wielokrotnie podczas swojej praktyki ) w sposób celowy aby zobrazować czytelnikom, że problem interpretacją woli zmarłego w znacznej części przypadków zaczyna się gdy mowa o podziale długów.
 • Dawny zakaz testamentów działowych został złagodzony przez wprowadzenie instytucji zapisu windykacyjnego – i w takiej formie obecnie osiąga się zamierzony skutek jak przekazanie konkretnych składników majątku po śmierci na wskazane osoby.
 • Powołanie spadkobierców testamentowych do części spadku oznacza, że pozostałą część spadku będą dziedziczyć spadkobiercy ustawowi.

 

PODSUMOWANIE ADWOKATA WROCŁAW

Testament jest aktem sformalizowanym i musi spełniać warunki ustawowe (art. 945 § 1, art. 958 k.c.). Jeśli jest testamentem własnoręcznym (holograficznym), to musi go sporządzić własną ręką w całości spadkodawca (testator), indywidualnie, podpisać i opatrzeć datą. Jako wyraz woli spadkodawcy musi zawierać oświadczenie jednostronne, nieskierowane do konkretnego adresata, zawierające rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci, powołujące do całego lub do części spadku jednego lub więcej spadkobierców (art. 942, art. 949 i art. 959 k.c.). Obok spadkobierców może ustanowić zapisy albo nie powoływać w ogóle spadkobiercy, a całym lub prawie całym majątkiem rozporządzić poprzez zapisy (art. 968 § 1, art. 961 k.c.). Testament może być w każdej chwili odwołany w całości lub w części przez spadkodawcę, także przez sporządzenie nowego testamentu (art. 943, art. 946-947 k.c.). Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament okazał się nieważny, wówczas następuje dziedziczenie z mocy ustawy (art. 931 i nast., art. 926 k.c.). W każdym rodzaju dziedziczenia, testamentowym i ustawowym oznacza ono sukcesję uniwersalną spadkobiercy lub spadkobierców po danym spadkodawcy, czyli wejście w ogół jego praw i obowiązków o charakterze majątkowym (art. 922 § 1 k.c.). Spadek nabywa się z chwilą jego otwarcia, a jest nią chwila śmierci spadkodawcy, o którym to fakcie spadkobierca może nawet nie wiedzieć (art. 924, art. 925 k.c.).

Dzięki testamentowi można zdecydować, rozporządzić jeszcze za życia, kto ma dziedziczyć majątek na wypadek śmierci. Sporządzenie testamentu jest czynnością bardzo osobistą, ponieważ nie można go sporządzić przez adwokata, warto również zapamiętać, że testament może napisać każda osoba pełnoletnia, o ile nie została ubezwłasnowolniona.

Przygotowując wzory przedstawione w tym artykule oraz krótkie omówienie poszczególnych  testamentów miałem nadzieję, że te informacje posłużą Państwu do świadomego, rozporządzenia majątkiem i pozwolą unikać przyszłych sporów pomiędzy spadkobiercami, których podczas pracy jako adwokat, stając po stronie swoich  Klientów na salach sądowych widziałem, niestety bardzo wiele.

Wskazane wzory mają charakter przykładowy oraz ich celem jest wskazanie pewnych form czy możliwości.  Należy jednak mieć na uwadze, że każdy testament powinien  być dokładnie przemyślany i odzwierciedlać bardzo osobistą i indywidualną wolę spadkodawcy.

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00