Z uwagi na liczne pytania Klientów kancelarii adwokackiej, często planujących wstąpienie w związek małżeński z obywatelami państw obcych – cudzoziemcami, postanowiłem popełnić przedmiotowy artykuł. Poniższy wywód proszę traktować jako krótką wskazówkę zarówno dla obywateli polskich, jak i cudzoziemców - na co należy być przygotowanym podczas procedury zawierania małżeństwa w naszym kraju.

Wiedza w pigułce - adwokat Wrocław

Na początku podczas zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego warto wyposażyć się w następujące dokumenty oraz wiedzieć jakie informację będą oczekiwane przez urzędnika, postaram się po krótce wskazać procedurę krok po kroku.

1. Należy przygotować dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (tzw. nupturienci):

- to z reguły dowód osobisty lub paszport.

2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem USC.

3. Należy przedstawić zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4. Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

-           odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,

-           odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,

-           odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa,

-           odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

7. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce składa:

  • obcokrajowiec składa osobiście zapewnienie, że nie wie o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

(Prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu – procedurę jego uzyskania postaram się omówić w oddzielnym blogowym wpisie, zapraszam do lektury).

Składane przez cudzoziemca dokumenty podlegają przekładowi urzędowemu na język polski, jest to wymóg o którym warto pamiętać - muszą być przetłumaczone. Jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego, jest również zobowiązany zapewnić tłumacza zarówno w momencie składania zapewnienia, jak i podczas już finalnie uroczystości ślubu.

W pewnym sensie regułą jest, iż małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC zapewnienie że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa. W wyjątkowych sytuacjach kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu.

Jeśli masz jakieś wątpliwości lub potrzebujesz pomocy prawnika z Wrocławia to zachęcamy Cię do kontaktu,

 

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00