Przerwa w spłacie kredytu lub mówiąc ściślej - zawieszenie spłaty rat kredytu to w dzisiejszej sytuacji wzrostu oprocentowania kredytów lub notowań kursu walut obcych ( jak np. w sytuacji zwyżki kursu franka szwajcarskiego, do którego całe rzesze kredytobiorców zaciągały kredyty mieszkaniowe indeksowane do tej waluty tzw. kredyty frankowe) temat bardzo gorący.

 

ZAWIESZENIE SPŁATY RAT KREDYTU - WAKACJE KREDYTOWE NA CZAS SPRAWY W SĄDZIE

Zawieszenie spłaty rat kredytu może wynikać z pozwu złożonego wobec banku lub wniosku kierowanego do Sądu o udzielenie zabezpieczenia już na etapie prowadzonej sprawy przed Sądem. Omawiane zabezpieczenie jest przyznawane na czas trwania procesu. Umożliwia to zapis art. 730 i art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z przepisem art. 730 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez Sąd, można żądać udzielenia zabezpieczenia.
Tyle ogólnie, a jeśli chodzi o szczyptę szczegółów oczami prawnika Wrocław zapraszam do lektury artykułu poniżej.

Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Zgodnie natomiast z przepisem art. 7301 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia Sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Rozwiązanie przyjęte w przepisie art. 7301 k.p.c. wprowadza zatem tylko dwie podstawy zabezpieczenia, a są nimi uprawdopodobnienie (,,uprawdopodobnienie’’ to mówiąc w skrócie pewna forma lżejsza od ,,udowodnienia’’ , o wiele łatwiejsza do wykazania przed Sądem)  istnienia roszczenia, które ma być zabezpieczone oraz interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia oznacza przytoczenie takich okoliczności, z których będzie wynikać, że roszczenie mu przysługuje. Można zatem powiedzieć, że przesłanka ta będzie spełniona, jeśli wnioskodawca przedstawi materiał, niekoniecznie spełniający wymogi stawiane przez przepisy o postępowaniu dowodowym, z którego można jednak wynieść ze znacznym stopniem prawdopodobieństwa, że roszczenie rzeczywiście istnieje.

 

ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU A SPRAWA FRANKOWA

W realiach spraw frankowych można przyjąć, że powód, który wystąpił do Sądu  z żądaniami np. o unieważnienie umowy kredytowej może wskazywać, iż uprawdopodobnił zarówno istnienie roszczenia, które ma być zabezpieczone, jak również swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia oraz fakt, że brak zabezpieczenia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia poprzez następujące okoliczności.

Podkreślenia wymaga, że uregulowanie stosunków między stronami postępowania na czas trwania sprawy poddanej pod osąd przed obliczem Sądu – między innymi ustalenie nieważności umowy kredytu, polegające na wstrzymaniu obowiązku spłaty rat udzielonego kredytu, które w przypadku ustalenia nieważności takiej umowy mogą być zwyczajnie dla Banku nienależne, pozwala na uniknięcie w przyszłości kolejnego procesu o ich zwrot zwłaszcza w sytuacji, gdy wysokość dotychczas dokonanych przez powoda w tego rodzaju postępowaniach,  w oparciu o umowę spłat kredytu przekroczyła już kwotę wypłaconego kredytu.

Tym samym omawiany sposób zabezpieczenia powództwa tj. przez zawieszenie, wstrzymanie obowiązku dokonywania comiesięcznych spłat kredytu przez osobę która takiej ochrony się domaga, może zapobiec powstaniu po stronie powoda dalej idącej szkody, a w przypadku uznania słuszności powództwa pozwala w konsekwencji uniknąć konieczności prowadzenia kolejnych postępowań sądowych.

 

WSTRZYMANIE OBOWIĄZKU SPŁATY RAT A WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ BANK

Nie tylko od klientów kancelarii zainteresowanych sposobami i możliwościami dokonania zawieszenia spłaty rat kredytu ale również ze strony wielu kolegów i koleżanek po fachu otrzymywałem pytania, co w sytuacji kiedy faktycznie klient wywalczy, że w związku z postanowieniem Sądu możliwe będzie wstrzymanie spłaty rat kredytu a w kontrze Bank podejmie decyzję o wypowiedzeniu takiej umowy ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla klienta. Taka sytuacja w mojej ocenie i wedle mojego stanowiska powinna być wyjaśniona w następujący sposób. Często już w samym wniosku o udzielenie zabezpieczenia składa się żądanie, aby Sąd zakazał Bankowi składania oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia umowy kredytowej ale czy jest to słuszne podejście czy nieco nadgorliwe? Takie zakazanie pozwanemu składania wskazanych jeszcze we wniosku oświadczeń, w tym w szczególności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu jest w mojej ocenie często zbyteczne.  

W tym miejscu wskazać przed wszystkim należy, że zakładając iż powód uprawdopodobnił, że umowa kredytu jest nieważna, to wszelkie czynności zmierzające do jej wypowiedzenia będą  bezskuteczne i nie wywołują żadnych skutków, a w konsekwencji bezcelowe jest nakładanie zakazu, który nie może odnieść skutku prawnego.

Ocena adwokata Wrocław

W omawianej sytuacji w mojej ocenie nie jest bowiem prawnie skuteczne wypowiedzenie umowy nieważnej. Analogiczna sytuacja występuje również w przypadku uznania ważności umowy kredytu. Podkreślenia wymaga, że niespłacanie rat przez klienta mające swoje oparcie w skutecznym i tymczasowo modyfikującym zobowiązanie stron - orzeczeniu Sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia – postanowieniu o zabezpieczeniu poprzez wstrzymania płatności rat, także czyni bezskutecznym potencjalne oświadczenie banku o wypowiedzeniu umowy z tej właśnie przyczyny jak tez naliczenie przez bank jakichkolwiek odsetek za opóźnienie w płatności którejkolwiek z wstrzymanej raty.

Ważne !!! Jedocześnie warto wskazać, że nie można zabronić, aby pozwany Bank nie mógł wypowiedzieć umowy ale już z innych przyczyn tj. niezwiązanych z niespłacaniem przez powoda rat, których spłata została wstrzymana na podstawie postanowienia Sądu.

Kacelaria prawna Wrocław

Warto również wskazać, że wiele w omawianej kwestii zależy od konkretnego i indywidualnego stanu sprawy. Wobec powyższego warto za każdym razem zwrócić się po pomoc do właściwego adwokata.  Zapraszam do kontaktu Klientów z Wrocławia i okolic z naszą kancelarią adwokacką.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00