ZMUSZANIE DO PROSTYTUCJI 

Na wstępie należy zastanowić się czym jest prostytucja i w jaki sposób zdefiniować osobę, która zajmuje się takim procederem. Sformułowanie jednoznacznej definicji nie jest łatwe i napotyka na liczne trudności.

Podejmując próbę definicji, można uznać, że prostytucja - jest to uprawianie nierządu dla zysku, a inaczej rzecz ujmując prostytucja to zjawisko pozyskiwania pieniędzy czy wartościowych przedmiotów, w zamian za świadczenie usług seksualnych.

Natomiast mianem prostytutki określa się osobę, stale lub dorywczo zaspokajającą potrzeby seksualne przygodnych partnerów w zamian za korzyść materialną, bez zaangażowania uczuciowego ze strony prostytutki.

 

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJOWOŚCI

Według przepisów kodeksu karnego do przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości zalicza się:

  • zgwałcenie (art. 197 k.k.)
  • seksualne wykorzystanie osoby bezradnej lub niepoczytalnej (art. 198 k.k.)
  • seksualne wykorzystanie stosunku zależności (art. 199 k.k.)
  • seksualne wykorzystanie małoletniego (art. 200 k.k.)
  • uwodzenie małoletniego poniżej lat 15 z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej (art. 200a k.k.)
  • propagowanie pedofilii (art. 200b k.k.)
  • kazirodztwo (art. 201 k.k.)
  • pornografia (art. 202 k.k.)
  • zmuszanie do prostytucji (art. 203 k.k.)
  • stręczycielstwo i sutenerstwo (czerpanie zysku z cudzego nierządu art. 204 k.k.).

 

ZMUSZENIE DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI

Przepis art. 203 Kodeksu Karnego stanowi, że:

,,Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.’’

Podsumowując czynem przestępnym z art. 203 k.k. jest więc doprowadzenie innej osoby do uprawiania prostytucji w drodze zastosowania przemocy, groźby bezprawnej, podstępu lub wykorzystania stosunku zależności lub krytycznego położenia. Oznacza to, że uprawianie prostytucji nie jest wynikiem wolnej woli samej ofiary.

 

PRZEDMIOT OCHRONY

Przepis art. 203 kk. chroni wolność seksualną jednostki od zmuszania jej do uprawiania prostytucji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWO ZMUSZANIA DO UPRAWIANIA PROSTYTUCJI

Dla bytu komentowanego przestępstwa z art. 203 k.k. niezbędne jest, aby sprawca przez zastosowanie jednej ze wskazanych w tym przepisie metod (przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie osoby) przełamał wolę osoby, która sprzeciwia się rozpoczęciu lub kontynuowaniu uprawiania prostytucji, albo w inny sposób, np. przez podstęp, z góry wyeliminował możliwość podjęcia racjonalnej decyzji w tym względzie.

Warto podkreślić, że za przestępstwo z art. 203 k.k. odpowiada nie tylko ten, kto spowodował, że pokrzywdzona rozpoczęła uprawianie prostytucji, lecz także ten, kto nie pozwolił jej tego procederu zaprzestać.

Użycie w art. 203 k.k. znamienia czynnościowo-skutkowego ,,doprowadza’’ oznacza, iż jest to przestępstwo tzw. materialne, którego dokonanie następuje wraz z momentem rozpoczęcia uprawiania prostytucji przez osobę zmuszaną (bezskuteczne stosowanie wymienionych w tym przepisie środków jest jedynie usiłowaniem dokonania omawianego przestępstwa).

 

GROŻĄCA KARA

Za omawiane przestępstwo – zmuszanie do prostytucji, grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Nadto warto wskazać, że tego rodzaju postepowania (z zakresu przestępstw seksualnych) są często bardzo szczególne, w każdej z takich spraw sąd dochodząc do przekonania o winie osoby oskarżonej, wymierza karę według swojego uznania, ale granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Przy wymiarze kary sąd szczególnej analizie powinna poddać motywację (często bardzo złożoną) i sposób zachowania się sprawcy oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa dla samej ofiary.

 

ZMUSZANIE DO PROSTYTUCJI A ZARZUT TZW. GRUPY PRZESTĘPCZEJ

Niezbędnym elementem stwierdzenia i zakwalifikowania tzw. grupy przestępczej, o której mowa w art. 258 § 1 k.k., jest pewien poziom jej zorganizowania, stąd dla stwierdzenia istnienia takiej grupy niezbędne jest ustalenie choćby niewysokiego stopnia powiązań organizacyjno-hierarchicznych pomiędzy jej członkami. Rodzaj tych więzi może być rozmaity, lecz zawsze należy do nich wyodrębnienie ośrodka decyzyjnego (przywództwa grupy), powiązań miedzy jej członkami oraz form nadających tej grupie elementy trwałości. Nie jest taką grupą środowisko ludzi zajmujących się tą samą działalnością przestępczą, jeśli nie utrzymują ze sobą kontaktów organizacyjnych, to jest gdy nie łączy ich żadna struktura.

 

PROSTYTUCJA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-PRAWNE

Prostytucja jest zjawiskiem występującym we wszystkich kulturach i we wszystkich warstwach społecznych. Pomimo tego dominujący jest pogląd klasyfikujący prostytucję jako pewną patologię społeczną. Prostytucja spostrzegana jest jako problem wielowarstwowy na poziomie społecznym, psychologicznym i medycznym.

 

Ważne !!! Zazwyczaj zarzut popełnienia przestępstwa zmuszania do prostytucji z art. 203 KK łączony jest z działaniem w strukturach tzw. zorganizowanej grupy przestępczej z art. 258 KK., z uwagi na fakt, że tego rodzaju proceder stanowi filar przestępczej działalności licznych grup zorganizowanych działających na terenie naszego kraju. 

Ważne !!! Samo uprawianie prostytucji według aktualnego brzmienia przepisów - nie jest karalne. Karalność obejmuje zmuszanie do prostytucji, czerpanie korzyści z cudzego nierządu w sensie ścisłym, tj. bez świadczeń wzajemnych albo za tzw. opiekę - czyli sutenerstwo, oraz czerpanie takich korzyści za ułatwianie prostytucji - czyli kuplerstwo.

Ważne !!! Należy zauważyć, iż problematyka przestępstw zmuszania do prostytucji czy czerpania korzyści z prostytucji innej osoby tzw. eksploatacja prostytucji, jest istotna z punktu widzenia społecznego ponieważ, zniekształca wartości na których budowane jest społeczeństwo. Wiąże się z nią również fakt, że konsekwencje z przyzwalania na takie zachowania przyczyniają się w znacznej mierze do niszczenia godności człowieka.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00