ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA PO WYPADKU W KOMUNIKACJI

Roszczeniem najczęściej przysługującym osobie, która ucierpiała w wypadku komunikacyjnym, jest odszkodowanie. Wysokość odszkodowania powinna pokryć wszystkie udokumentowane koszty, jakie poszkodowany wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poniósł w następstwie wypadku. Osoba poszkodowana może wówczas żądać od sprawcy lub ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia, mogą to być np. zakup leków bądź środków opatrunkowych i ortopedycznych, koszty poniesione na konsultacje i zabiegi medyczne, koszty dojazdów na kontrole, wizyty lekarskie i rehabilitacje, a także koszty nabycia sprzętów niezbędnych w normalnym procesie leczenia, czy nawet koszty związane z koniecznością przebywania pod opieką osób trzecich (konieczna opieka członka rodziny również może zostać należycie wyceniona i rozliczona ). Pamiętać jednak należy o tym aby wszystkie te wydatki były udokumentowane i należycie wykazane.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów powszechnych wysokość odszkodowania za wypadek komunikacyjny nie może przekroczyć poniesionych kosztów czy prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia poszkodowanego. Warto wspomnieć, że przy sytuacji w której obrażenia powstałe w wypadku komunikacyjnym nie pozwalają poszkodowanemu na wykonywanie pracy, czyli poszkodowany utracił częściowo bądź całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, wówczas może on żądać od sprawcy wypadku tzw. renty uzupełniającej. Jej wysokość ustala się przez porównanie dochodów osoby poszkodowanej przed wypadkiem i po nim.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO PRZY UBEZPIECZENIU OC KOMUNIKACYJNEGO

Do ustalenia wysokości świadczenia odszkodowawczego przy ubezpieczeniu OC komunikacyjnym znajduje zastosowanie zasada pełnego odszkodowania  - art. 361 §2 k.c. Zgodnie z treścią tego przepisu obowiązek naprawienia szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Innymi słowy, odszkodowanie nie może być wyższe, bądź niższe od poniesionej przez poszkodowanego szkody, gdyż ma zapewnić całkowitą kompensatę doznanego uszczerbku majątkowego. Zasadą jest, że naprawienie szkody polega na przywróceniu stanu poprzedniego, chyba że poszkodowany wybrał świadczenie polegające na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej albo za świadczeniem w pieniądzu przemawiają szczególne okoliczności. Z zasady tej, wyrażonej w art. 363 §1 k.c., a ponadto z podstawowej normy art. 361 §2 k.c. wynika również, że w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu uniemożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego.

ODSZKODOWANIE PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM W PRZYPADKU TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

Inną możliwością jest także otrzymanie renty z tytułu zwiększonych potrzeb. W omawianym wariancie,  jeśli w wyniku odniesionych w wypadku obrażeń wzrosły potrzeby poszkodowanego, to renta ta ma rekompensować poszkodowanemu wszystkie ponoszone przez niego z tego tytułu dodatkowe wydatki.

Warto również wiedzieć, że renta i odszkodowanie za wypadek komunikacyjny nie są jedynymi roszczeniami finansowymi, jakich można się domagać.

ZADOŚĆUCZYNIENIE PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

Możliwe jest także zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną przez ofiarę wypadku krzywdę. Chodzi tutaj przede wszystkim o cierpienia fizyczne i psychiczne jakie często stają się następstwami zdarzeń drogowych. Zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym ma na celu złagodzenie nieprzyjemnych dla pokrzywdzonego doznań i cierpień, które wystąpiły lub mogą się jeszcze ujawnić w przyszłości. Przy ocenie wartości zadośćuczynienia należy mieć na względzie ,że wysokość wypłaconego zadośćuczynienia jest sprawą indywidualną i każdy przypadek poszkodowanego rozpatrywany jest indywidualnie. Na jego wysokość jednak wpływ będą mieć m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata perspektyw na przyszłość, wiek, a także nieodwracalne następstwa wypadku, takie jak kalectwo czy też oszpecenie.

Przykładowe kryteria uwzględniane przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia na podstawie orzecznictwa sądów powszechnych:

 ,,Zasadniczym kryterium ustalenia wysokości zadośćuczynienia jest rozmiar cierpienia i rozmiar niekorzystnych zmian w życiu poszkodowanego będących następstwem deliktu zawinionego przez sprawcę szkody. Za jedyną przesłankę ustalenia wysokości zadośćuczynienia przyjmuje się rozmiar krzywdy. Zadośćuczynienie ma na celu kompensatę nie tylko cierpień fizycznych ale również niekorzystnych następstw zdarzenia w sferze psychiki poszkodowanego. Ma ono na celu przyniesienie poszkodowanemu równowagi emocjonalnej naruszonej przez doznane cierpienia psychiczne.’’

I ACa 1206/18- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie- wyrok z dnia 14 lutego 2020 r.

,,Wysokość zadośćuczynienia odpowiadająca doznanej krzywdzie powinna być odczuwalna dla poszkodowanego i przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne. Stopa życiowa poszkodowanego nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, nie może ona wyznaczać wysokości należnej mu rekompensaty. Odnoszenie się do wysokości zadośćuczynień przyznawanych w podobnych przypadkach może mieć również jedynie charakter orientacyjny, ponieważ nie może naruszać zasady indywidualizacji okoliczności wyznaczających rozmiar krzywdy doznanej przez konkretnego poszkodowanego.’’

I ACa 1206/18- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie- wyrok z dnia 14 lutego 2020 r.

,,Celem zadośćuczynienia pieniężnego, o którym mowa w art. 445 § 1 k.c., jest naprawienie szkody niemajątkowej wyrażającej się w krzywdzie w postaci cierpień fizycznych i psychicznych, to jest ujemnych odczuć przeżywanych w związku z cierpieniami fizycznymi. Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że suma przyznana tytułem zadośćuczynienia ma być "odpowiednia", a więc nie może być dowolna lecz musi ściśle uwzględniać stopień doznanej krzywdy. Oznacza to, że sąd przyznaje tytułem zadośćuczynienia odpowiednią sumę bez odesłania do jakichkolwiek ustawowych kryteriów. Kryteria, jakimi należy się kierować przy określaniu wysokości zadośćuczynienia wypracowane zostały głównie przez orzecznictwo na bazie indywidualnych przypadków. W trakcie procesu ustalania wysokości zadośćuczynienia mogą być one pomocne, ale nigdy nie mogą stanowić swoistego szablonu, według którego należy oceniać krzywdę konkretnej osoby. Każdy przypadek jest inny i wymaga zindywidualizowanego podejścia.’’

I ACa 428/19, Cel zadośćuczynienia pieniężnego. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku- wyrok z dnia 13 lutego 2020 r.

Prawnik Wrocław - pomoc w każdej sytuacji

Przy próbie uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek komunikacyjny bardzo przydatna staje się pomoc doświadczonej kancelarii adwokackiej. Jeżeli poszukują Państwo prawnika we Wrocławiu to pozostajemy do dyspozycji i z chęcią rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00