STRĘCZYCIELSTWO I SUTENERSTWO - to w ujęciu ogólnym nic innego jak nakłanianie i czerpanie korzyści z prostytucji innej osoby.

Opisując czym jest stręczycielstwo, nieco pełniej można wskazać, że jest to przestępcze nakłanianie do uprawiania prostytucji, może odbywać się w różny sposób, przez naleganie, prośby, przekonywanie, obietnice korzyści.

Ułatwianie prostytucji, czyli kuplerstwo to udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy w tej działalności.

Sutenerstwo może polegać na mówiąc dosadnie - pasożytowaniu - na pracy określonej prostytutki lub określonych prostytutek w postaci życia na ich koszt lub odbierania im części zarobionych pieniędzy albo na świadczeniu pewnych mniej lub bardziej pozornych usług na ich rzecz, w zamian za otrzymywane korzyści majątkowe, co do zasady niewspółmiernie wysokie do wartości świadczonych usług z własnej strony np. w postaci rzekomo udzielanej ochrony.

Prostytucja - podejmując próbę definicji, jest to uprawianie nierządu dla zysku, a inaczej rzecz ujmując zjawisko pozyskiwania pieniędzy czy wartościowych przedmiotów, w zamian za świadczenie usług seksualnych.

Natomiast mianem prostytutki określa się osobę, stale lub dorywczo zaspokajającą potrzeby seksualne przygodnych partnerów w zamian za korzyść materialną, bez zaangażowania uczuciowego ze strony prostytutki.

 

STRĘCZYCIELSTWO I SUTENERSTWO W KODEKSIE KARNYM

Przepis art. 204 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną za:

§1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.

§3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

(…)

 

Znamię nakłania należy rozumieć tak samo jak w przypadku podżegania, z jedyną różnicą, że podżeganie dotyczy czynu zabronionego, co nie jest spełnione w przypadku nakłaniania do uprawiania prostytucji, która sama w sobie nie stanowi czynu zabronionego. Inaczej mówiąc samo uprawianie prostytucji nie realizuje znamion czynu zabronionego, a zatem nie może być mowy o podżeganiu do prostytucji.

Nakłanianie może mieć postać działania wyrażonego gestem, mimiką, słowem lub radą czy groźbą. Na podstawie art. 204 § 1 k.k. ponosi odpowiedzialność karną nie tylko ten, kto nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji (rozpoczęcia, podjęcia tego procederu), ale również ten, kto nakłania inną osobę do kontynuowania uprawiania prostytucji.

Ułatwianie interpretowane jest w kontekście pomocnictwa. Kuplerstwo może polegać np. na pośredniczeniu między prostytutką a klientami, wynajmowaniu pomieszczeń, w którym świadczy ona usługi.

Zachowanie opisane w art. 204 § 2 k.k. polegające na ,,czerpaniu korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inną osobę’’, pochłania zachowanie uprzednie, opisane w art. 204 § 1 k.k., polegające na ,,nakłanianiu innej osoby do uprawiania prostytucji lub na ułatwianiu uprawiania prostytucji’’.

Nadto jednorazowe pozyskanie korzyści lub nawet kilkakrotne, które ma charakter okazjonalny, nie musi realizować znamion czynu zabronionego z art. 204 k.k.

 

TYP KWALIFIKOWANY – O PODWYŻSZONEJ KARALNOŚCI

W art. 204 § 3 k.k. przewidziane są typy kwalifikowane przestępstw stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa. Znamieniem kwalifikującym jest małoletni wiek osoby, która jest nakłaniana do uprawiania prostytucji lub której sprawca udziela pomocy w tym zakresie, bądź osoby z której prostytuowania się sprawca czerpie korzyści majątkowe.

W tej zaostrzonej formie sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

PRZEDMIOT OCHRONY PRZESTĘPSTWA SUTENERSTWA I STRĘCZYCIELSTWA

Nakłanianie i czerpanie korzyści z uprawiania prostytucji przez inną osobę godzi w wolność seksualną jednostki, natomiast przedmiotem ochrony z art. 204 Kodeksu Karnego jest szeroko pojęta obyczajowość seksualna.  

Nie można przyjmować, że sama osoba prostytuująca się jest pokrzywdzoną w rozumieniu tego przepisu. Niegodziwa korzyść majątkowa uzyskana przez sprawców przestępstw z art. 204 k.k., nie jest również traktowana jako szkoda w znaczeniu cywilnoprawnym, a rzekomo poniesiona przez osoby uprawiające prostytucję. Nie jest też możliwe dokonanie zwrotu kwoty, jaką (taka osoba) pozyskała z uprawiania prostytucji nie dlatego, że prostytucja jest nielegalna, ale dlatego, że wykluczone jest, aby jej szkodę można było utożsamiać z kwotą, jaką utraciła na skutek zachowania oskarżonego, który zawłaszczył zarobione przez nią pieniądze.

 

PROSTYTUCJA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-PRAWNE

Prostytucja jest zjawiskiem występującym we wszystkich kulturach i we wszystkich warstwach społecznych. Pomimo tego dominujący jest pogląd klasyfikujący prostytucję jako pewną patologię społeczną. Prostytucja spostrzegana jest jako problem wielowarstwowy na poziomie społecznym, psychologicznym i medycznym. Wywołuje w odniesieniu indywidualnym degradacje psychiczną osób ją uprawiających oraz nierzadko prowadzi do różnorodnych zaburzeń w sferze osobowości osób prostytuujących się.

 

Ważne !!! Prostytucja jest poważnym problemem społecznym. Prostytucja jako negatywne zjawisko społeczne uniemożliwia w szerokim znaczeniu, prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa, zakłóca obowiązujący porządek publiczny.

Ważne !!! Z prostytucją związany jest także niejednokrotnie handel ludźmi i osobiste dramaty kobiet zmuszanych do tego procederu.

Ważne !!! Dla wypełnienia znamion sutenerstwa z art. 204 § 2 k.k. osiąganie przez sutenera korzyści nie musi być celem naczelnym jego działalności, a korzyści mogą mu być udzielane przez prostytutkę mniej lub bardziej dobrowolnie.

Ważne !!! Również wtedy, gdy korzyści majątkowe osiągnięte z prostytucji przekazywane są sprawcy z własnej woli, mamy do czynienia z sutenerstwem.

Ważne !!! W zakresie określania ewentualnej linii obrony warto wiedzieć, że zjawisko prostytuowania się jest procederem w znaczeniu prawno-karnym ,,ciągłym’’, czy inaczej mówiąc powtarzalnym a nie jednorazowym, incydentalnym. W związku z tym np. nakłanianie do uprawiania prostytucji teoretycznie nie ma miejsca przy jednorazowym oddaniu się innej osobie za pieniądze. Dotyczy to również zarzutu kuplerstwa i sutenerstwa.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00