GROŹBY KARALNE 

Groźba szeroko interpretowana to nic innego jak zapowiedź naruszenia jakiegoś dobra.

W znaczeniu prawno-karnym, przestępstwo groźby karalnej zostało ujęte, zgodnie z treścią art. 190 Kodeksu Karnego 

§1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

GROŹBY KARALNE – ADWOKAT WROCŁAW

Groźby karalne jak była o tym mowa powyżej, to zapowiedź popełnienia przestępstwa na szkodę pokrzywdzonego groźbą lub szkodę osoby najbliższej dla adresata groźby. Groźby karalne muszą dotrzeć do pokrzywdzonego, może to przybrać formę bezpośredniego wyrażenia groźby karalnej wobec pokrzywdzonego lub np. mogą być artykułowane pośrednio do osób z otoczenia ofiary celem dalszego przekazania jej osobie będącej finalnym adresatem groźby. Tym samym sprawca nie musi działać osobiście, a może posłużyć się w tym zakresie osobami pośredniczącymi, przekazującymi groźbę dalej. Dodatkowo, groźba nie musi być spełniona od razu, ale jej realizacja może być elementem dalszej przyszłości, często niedookreślonej (przepis art. 190 KK nie zawiera wymogu współczesności obawy do wypowiadanych gróźb).

Dobrem chronionym przepisem art. 190  KK jest wolność człowieka w sensie subiektywnym, a dokładniej rzecz ujmując poczucie wolności, wolność od obawy i strachu. Jest to przestępstwo materialne - skutkiem tego przestępstwa jest uzasadniona obawa adresata groźby, że będzie ona realnie spełniona, zatem wystarczy, że pokrzywdzony uważa, iż niebezpieczeństwo spełnienia groźby jest realne i ma on podstawy do takiego poglądu.

Jako kluczowy element karalności przestępstwa groźby z art. 190 KK, należy wskazać obawę adresata groźby jej spełnienia, podkreślić również należy, że obawa wzbudzona groźbą powinna być uzasadniona. O spełnieniu tej przesłanki, warunkującej odpowiedzialność, poza subiektywnym odbiorem groźby u pokrzywdzonego, można mówić wtedy, gdy przeciętny człowiek o porównywalnych do pokrzywdzonego cechach osobowości, psychiki, intelektu, w porównywalnych warunkach uznałby tę groźbę za realną i wzbudzającą obawę.

Najogólniej ujmując, z brzmienia przepisu wynika, że skutkiem działania sprawcy jest wzbudzenie w zagrożonym obawy, a więc spowodowanie określonej zmiany w jego sferze psychicznej. Stan obawy, z samej swojej natury, nie musi charakteryzować się przeżyciem wyobrażenia, że nastąpienie faktu, z którym obawa się wiąże, jest pewne. Obawa to uczucie niepokoju, lęku i zarazem niepewności co do zaistnienia w przyszłości zdarzenia, które wzbudza w zagrożonym taki stan psychiki.

Groźba bezprawna stanowi również istotny element wielu innych przestępstw dalece bardziej złożonych, występuje również jako ustawowe znamię przestępstwa np.: zgwałcenia czy szantażu.

 

FORMY, RODZAJE GRÓŹB

Przepis art. 190 KK nie określa formy, w jakiej groźby karalne powinny być wyartykułowane. Po pierwsze groźba może przybrać postać groźby tzw. wyraźnej, wprost  tj. sytuacji gdy ktoś kieruje określone słowa, z których wynikają znamiona przestępstwa z art. 190 KK  (np. „połamię Ci nogi i skończysz na wózku”).

Wyróżnić można także groźby tzw. niedopowiedziane, czy dorozumiane, tj. takie gdzie groźba jest zawoalowana, niejako skryta w formie pytania lub np. wyraźnej sugestii, aluzji (np. ,, co się stanie z Twoją rodziną kiedy ktoś Cię potrąci autem w drodze do pracy w przyszłym tygodniu?’’, „byłoby bardzo smutno, gdyby przydarzył się Tobie jakiś śmiertelny wypadek”, ,, życzę Ci dużo zdrowia, może Ci się przydać w tym tygodniu podczas naszego następnego spotkania’’).

Groźby karalne mogą wystąpić zarówno w miejscu pracy, w szkole jak również mogą być kierowane przez internet.

Groźby karalne mogą mieć formę słowną, pisemną np. listu z pogróżkami, czy nawet formę gestu np. przesuwanej charakterystycznie dłoni wzdłuż gardła symbolizując jego podcinanie.

 

ŚCIGANIE PRZESTĘPSTWA GROŹBY KARALNEJ

Jeśli ofiara gróźb karalnych chce sprawiedliwości musi o to w pewnym sensie zadbać. Organy ścigania nie podejmą działania w sprawie gróźb karalnych same z siebie, w trybie tzw. z urzędu. Wymogiem jest złożenie przez ofiarę wyraźnego wniosku o ściganie sprawcy przestępstwa. Najczęściej wniosek pokrzywdzonego z żądaniem ścigania i ukarania sprawcy zawiera się w protokole przyjęcia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Ważne !!! W skład znamion przestępstwa z art. 190  KK nie wchodzi istnienie zamiaru spełnienia groźby, ani nawet nie jest konieczne obiektywne niebezpieczeństwo samej realizacji groźby. Sprawca może tak naprawdę nie chcieć spełnienia groźby. Istotne jest, aby ofiara, pokrzywdzony tym przestępstwem, nie wiedział o tym.

Ważne !!! Komentowany przepis nie określa sposobów wyrażania groźby karalnej. Może być ona zatem wyrażona nie tylko słownie, lecz przez każde zachowanie sprawcy, jeżeli w sposób nie budzący wątpliwości uzewnętrznia ono groźbę popełnienia przestępstwa na szkodę osób wymienionych w tym przepisie i wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę jej spełnienia.

Ważne !!! Ściganie przestępstwa groźby karalnej następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jeżeli jesteś ofiarą przestępstwa groźby karalnej albo postawiono Ci zarzut popełnienia omawianego przestępstwa, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią.

Jako adwokat prowadzę sprawy karne w tym o czyn z art. 190 Kodeksu Karnego.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00