CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU - adwokat Wrocław

Uszczerbek na zdrowiu można zdefiniować, jako naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia wywołany u osoby pokrzywdzonej. Zasadnicza różnica między lekkim, średnim, a ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu sprowadza się do rozmiarów skutków zdarzenia.

Prawidłowe określenie stopnia uszczerbku na zdrowiu jest niezwykle istotne z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności karnej. W zależności bowiem od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał pokrzywdzony, sprawca może zostać postawiony pod zarzutem z art. 156 Kodeksu Karnego lub 157 Kodeksu Karnego.

Dalszym słowem rozróżnienia, art.  157 KK dotyczy przestępstwa spowodowania naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia w stopniu powiedzmy w pewnym uproszczeniu średnim lub lekkim (w drugim przypadku rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni), natomiast niniejszy wpis na blogu zdecydowałem się poświęcić przestępstwu tzw. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 156 KK a więc:

,,Art.  156 Kodeksu Karnego

§1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1)       pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2)       innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

(…) ’’

 

NARUSZENIE CZYNNOŚCI NARZĄDKU CIAŁA

Naruszenie czynności narządu ciała polega na uszkodzeniu tkanek ciała ludzkiego, polega ono na zewnętrznym zranieniu bądź obrażeniach o charakterze wewnętrznym. Przykładowo naruszeniem takim może być złamanie kości, bądź uszkodzenie narządów wewnętrznych.

 

ROZSTRÓJ ZDROWIA

Rozstrój zdrowia to oddziaływanie na organizm, powodujące zakłócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Są to zatem wszystkie objawy, które zakwalifikować można jako zaburzenia funkcjonowania organizmu, pomimo braku widocznych uszkodzeń/obrażeń.

 

CIĘŻKIE KALECTWO

Przez ciężkie kalectwo rozumie się zupełne zniesienie lub znaczne ograniczenie czynności ważnego narządu ciała. Przykładowo zniesienie czynności jednego z narządów parzystych (jąder, oczu, nerek, płuc, uszu) stanowi "inne ciężkie kalectwo", ponieważ każdy z nich jest ważnym dla życia narzędziem o samodzielnej wysoce wyspecjalizowanej czynności.

 

CHOROBA REALNIE ZAGRAŻAJĄCA ŻYCIU

Precyzując dalsze pojęcia użyte w omawianym przepisie, należy wskazać, że przez chorobę realnie zagrażającą życiu rozumie się następstwo obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia, które nawet w przypadku szybkiego i intensywnego postępowania leczniczego może doprowadzić człowieka do śmierci.

 

TRWAŁE ORAZ ISTOTNE OSZPECENIE

Trwałe oraz istotne oszpecenie to zewnętrzne poważne zmiany na ciele, prowadzące do znacznego obniżenia estetyki i wyglądu człowieka. Do tej kategorii należy zaliczyć także utratę niektórych części ciała, np. małżowiny usznej, czy nosa. Dla uznania zeszpecenia lub zniekształcenia ciała za trwałe nie ma znaczenia, czy możliwe jest przywrócenie stanu wyglądu wcześniejszego danej osoby przez przeprowadzenie operacji plastycznej. Podobnie samo istnienie teoretycznej możliwości powrotu do poprzedniego wyglądu, zwłaszcza, jeżeli jest to możliwe jedynie dzięki szczególnie skomplikowanym, długotrwałym, kosztownym i trudno dostępnym zabiegom chirurgii plastycznej, nie może wpływać na ocenę cechy trwałości zeszpecenia.

 

WYMIAR KARY ZA SPOWODOWANIE CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 156 § 1 k.k. stanowi zbrodnię zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 15, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

 

USTALENIE STOPNIA USZCZERBKU NA ZDROWIU - KONIECZNOŚĆ DOWODU Z OPINII BIEGŁEGO

Określenie, czy dane obrażenia stanowią ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu przepisu art. 156 § 1 pkt 2 KK , czy też nie, a np. stanowią naruszenie czynności narządów ciała w rozumieniu art. 157 KK należy do domeny opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, gdyż dla ustalenia powyższego faktu potrzebna jest wiedza specjalistyczna.

 

Ważne !!! Wypowiedzenie przez oskarżonego do pokrzywdzonego zwrotu "zaj...bię cię" w trakcie zajścia wcale nie przesądza niejako automatycznie, iż tym samym wyartykułowany został przez oskarżonego zamiar zabicia pokrzywdzonego. Doświadczenie życiowe pozwala stwierdzić, że zwrot ten wypowiadany jest częstokroć w różnego rodzaju sporach, a przez organy ścigania i Sąd winien być zrozumiany szeroko, także jako wyrażenie zamiaru uszkodzenia ciała, a nie tylko wąsko jako zamiar zabójstwa.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00