ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĄD LEKARSKI

W przypadkach, w których dochodzi do tzw. błędu lekarskiego (kwestia błędów lekarskich, ich rodzajów, problemów dotyczących postępowań dowodowych, odszkodowania za błąd jest szeroko omawiana na naszym blogu) , osoba odpowiedzialna za jego popełnienie, czyli lekarz, może odpowiadać za popełniony błąd związany z wykonywaniem zawodu. Odpowiedzialność za błąd lekarski może być dochodzona na płaszczyźnie karnej, cywilnej oraz co nie mniej istotne na płaszczyźnie dyscyplinarnej.

Warto nadmienić, że aby mówić o błędzie lekarskim na wyżej wymienionych płaszczyznach, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • Zachowanie lekarza stoi w oczywistej sprzeczności z aktualną wiedzą medyczną.
  • Musi zaistnieć skutek w postaci śmierci pacjenta, bądź wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, (samo narażenie na niebezpieczeństwo też może stanowić skutek omawianego błędu).
  • Musi wystąpić związek przyczynowo skutkowy pomiędzy działaniem lekarza (lub zaniechaniem działania do którego lekarz był zobowiązany), a śmiercią pacjenta,
  • Należy również przeanalizować czy gdyby wskazywany błąd nie miał miejsca, to czy negatywny skutek u pacjenta, nastąpiłby niezależnie od faktu stwierdzenia błędu w sztuce.
  • Błąd lekarski musi zostać popełniony z winy lekarza.

 

BŁĄD PRZY PORODZIE

Błędy jakie niestety, czasem mają miejsce w okresie samego porodu oraz w okresie okołoporodowym są nader często wynikiem nieprawidłowych działań ze strony lekarza. Zdarza się również, choć w tym wypadku trafniej jest posłużyć się nazwą ,,błędy medyczne’’,że do naruszeń dochodzi w wyniku niestosowania się do procedur medycznych, nie tylko przez lekarza, ale również przez osoby z personelu medycznego.

Do takich sytuacji dochodzi kiedy personel medyczny lekceważy lub nie stosuje się do przyjętych procedur postępowania w trakcie prowadzenia pacjentki przez okres ciąży oraz w trakcie porodu. Skutki omawianych błędów mogą dotykać zarówno osobę matki jak i dziecka.

Poniżej przedstawiono krótkie omówienie niektórych sytuacji, które spowodowane błędem lekarza czy personelu medycznego, mogą prowadzić do odpowiedzialności osób winnych zaniedbań.

 

NIEDOTLENIENIE OKOŁOPORODOWE - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

Niedotlenienie okołoporodowe (Hipoksja okołoporodowa) to zespół objawów będących następstwem zaburzeń w utlenowaniu tkanek w okresie porodu inaczej, upraszczając to niewydolność oddechowa u noworodka spowodowana niewystarczającą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Niedotlenienie okołoporodowe noworodka jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc, a nawet śmiercią dziecka, jeśli nie zostaną podjęte na czas właściwe działania.

Przyczyną niedotlenienia płodu mogą być błędy lekarskie przy porodzie, nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy, zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim podejmowana przez lekarza prowadzącego poród, niedotlenienie dziecka przed porodem, ucisk pępowiny w czasie porodu, poród przedwczesny lub złożony, a także podanie ciężarnej środka znieczulającego.

 

ZAMARTWICA - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

Zamartwica (asfiksja) jest poważnym zagrożeniem dla dziecka w czasie ciąży i podczas porodu. Podobnie jak w przypadku omawianym powyżej, ogólnie rzecz ujmując przyczyną zamartwicy płodu jest jego niedotlenienie. Zamartwica może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego.  U noworodków, które przeżyły niedotlenienie może wystąpić szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe czy padaczka.

Przyczyną wystąpienia zamartwicy płodu może być wystąpienie urazu porodowego, źle prowadzona akcja porodowa, zbyt późne wykonanie cięcia cesarskiego przez lekarza prowadzącego poród, czy nieprawidłowe monitorowanie wyników badań ciężarnej. Wobec powyższego, niezwykle ważne jest prawidłowe monitorowanie ciężarnej i płodu w czasie ostatnich miesięcy ciąży, a także okołoporodowo. Pozwala to zdiagnozować zaburzenia we wczesnym okresie rozwoju i umożliwia podjęcie prawidłowego postępowania w celu uniknięcia czy zminimalizowania tragicznych skutków.

 

NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ PORODOWA - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

Niewspółmierność porodowa jest to sytuacja położnicza, która związana jest z wystąpieniem dysproporcji między wielkością główki płodu, a wielkością płaszczyzny wchodu miednicy.

Wedle wskazań literatury fachowej, niewspółmierność porodowa stanowi poważne wskazanie do przeprowadzenia cesarskiego cięcia. Poród naturalny w przypadku niewspółmierności porodowej może stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.

Niewspółmierność porodowa może doprowadzić do uszkodzenia pęcherza moczowego, przetoki, pęknięcia mięśnia macicy, a nawet śmierci płodu.

 

MAKROSOMIA - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

Makrosomia płodu (hipertrofia) jest to sytuacja gdy noworodek osiąga większą masę niż wskazywałby na to jego wiek ciążowy. Makrosomia płodu powinna zostać zdiagnozowana przez lekarza prowadzącego ciążę.

Makrosomia płodu wiąże się z zagrożeniami zarówno dla matki, jak i dla dziecka.  Niezdiagnozowanie w odpowiednim czasie makrosomii może prowadzić do wystąpienia nieodwracalnych powikłań, m.in. naderwania ściany macicy, ciąża zakończona zabiegiem cesarskiego cięcia,  przedłużony lub zatrzymany poród,  krwotok poporodowy.

Makrosomia płodu może powodować istotne zagrożenia dla dziecka. W życiu płodowym może się to wiązać nawet z wewnątrzmacicznym obumarciem płodu, nadto skutkiem trudnego porodu zbyt dużego dziecka jest encefalopatia, czyli niedotlenienie okołoporodowe u noworodka skutkujące uszkodzeniem mózgu.

 

PORÓD KLESZCZOWY - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

To sytuacja kiedy poród odbywa się przy użyciu kleszczy. Do porodu kleszczowego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy konieczne jest ratowanie życia matki i dziecka, a na cesarskie cięcie jest już za późno.

Istnieje kilka przyczyn użycia kleszczy lub próżnociągu podczas porodu. Lekarz prowadzący może zdecydować o zastosowaniu porodu kleszczowego m.in. w sytuacjach gdy poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki (matka jest wyczerpana i nie jest w stanie aktywnie przeć), istnieje zagrożenie dla dziecka takie jak możliwość wystąpienia zmartwicy czyli niedotlenienia płodu (przyczynami takiego stanu mogą być zbyt wczesne odklejenie łożyska, za częste i silne skurcze), występuje nieprawidłowa czynność serca, doszło do wypadnięcia pępowiny, odeszły zielone wody płodowe.

Po porodzie kleszczowym u dziecka mogą wystąpić liczne urazy okołoporodowe.

Natomiast dla pełnego zobrazowania problematyki użycia kleszczy podczas porodu należy wskazać, że gdy wystąpią komplikacje przy porodzie i lekarz zadecyduje o użyciu kleszczy lub próżnociągu może to uratować życie pacjentów. Natomiast decyzja w tym względzie musi być podejmowana z poszanowaniem wszelkich za i przeciw (musi być poprzedzona analizą wskazań do jej zastosowania i przeciwwskazań) omawianej metody.

 

PORÓD PRÓŻNIOWY - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

Poród próżniowy (vacuum)  jest porodem przy zastosowaniu przyrządu położniczego – próżnociągu.

Próżnociąg wykorzystuje stosunkowo mały pojemnik, który jest przytwierdzany do głowy noworodka. Rurka przymocowana do pojemnika jest połączona z próżnociągiem, który produkuje ciśnienie zasysające. W trakcie skurczów, lekarz wyciąga lub delikatnie obraca głowę dziecka w kierunku wyjścia, a próżnociąg zasysa powietrze wyciągając w ten sposób główkę dziecka z kanału rodnego.

Wyżej wskazana metoda ma swoje zastosowanie, gdy na poród przez cesarskie cięcie jest już za późno. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu porodu próżnociągiem, gdy poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki. Może również wystąpić zagrożenie zamartwicy – niedotlenienia dziecka.

Jeśli przyrządy położnicze są używane prawidłowo, mogą przyspieszyć przyjście na świat dziecka, a nawet uratować mu życie. Jeśli nie, mogą spowodować trwałe urazy poporodowe.

 

ZIELONE WODY PŁODOWE - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

Odpłynięcie płynu owodniowego to jeden z objawów sugerujących rozpoczęcie porodu. W sytuacjach zwyczajnych, standardowych, polega na sączeniu się przezroczystego płynu. Czasami jednak wody płodowe mają inne zabarwienie. Zielone wody płodowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. W smółce znajduje się bowiem wiele biochemicznych substancji, które mogą zostać absorbowane do dróg oddechowych dziecka.

Wody płodowe przybierają zielone zabarwienie, gdy dziecko, będące jeszcze w łonie matki oddaje smółkę (wypróżnia się po raz pierwszy). Stąd, wystąpienie zielonych wód płodowych nazywane jest również zespołem aspiracji smółki.

Najczęstszymi objawami zespołu aspiracji smółki są gęsty, zielony płyn owodniowy w drogach oddechowych noworodka, zielone podbarwienie skóry, paznokci, pępowiny, zły stan ogólny dziecka po porodzie.

W omawianej sytuacji, właściwe postepowanie lekarza i personelu medycznego w pierwszych chwilach bezpośrednio po porodzie, jest kluczowe dla zdrowia dziecka. Niewłaściwe postępowanie w przypadku wystąpienia zielonych wód płodowych może stanowić błąd medyczny.

 

ŁOŻYSKO PRZODUJĄCE - BŁĄD LEKARSKI PRZY PORODZIE

W typowych okolicznościach porodowych, łożysko łączy się z macicą z dala od szyjki macicy, problemy natury medycznej pojawiają się, gdy łożysko niebezpiecznie zbliża się do szyjki macicy. W przypadku przodowania łożyska, często konieczne jest wykonanie cesarskiego cięcia. Śmiertelność dzieci i matek, w przypadku zbyt późnej interwencji medycznej, jest bardzo wysoka.

Niewłaściwe postępowanie lekarza w przypadku wystąpienia tzw. łożyska przodującego i odmowa przeprowadzenia cesarskiego cięcia, może stanowić błąd medyczny.

 Kancelaria adwokacka Wrocław

Jeżeli uważasz, że na skutek zaniedbania lekarza lub personelu medycznego doszło do uszczerbku na zdrowiu matki lub dziecka, możesz uzyskać naszą pomoc adwokata we Wrocławiu. W sytuacji dochodzenia Twoich praw nieoceniona może okazać się pomoc adwokata wyspecjalizowanego w danym rodzaju spraw. 

 

Warto wiedzieć !!! W sytuacji popełnienia błędu lekarskiego, możesz ubiegać się o rekompensatę za doznaną krzywdę w postaci zadośćuczynienia, odszkodowania, stosownej renty.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00