PLAN SPŁAT – CZYLI JEDEN Z ETAPÓW POSTĘPOWANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Upadłość konsumencka to rozwiązanie prawne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne i nie mogą sprostać wykonaniu zobowiązań, które zaciągnęły. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może dojść do spłaty zadłużenia i zaspokojenia wierzyciela lub umorzenia długów w całości bądź w części. Sporządzenie planu spłat jest jednym z kluczowych etapów omawianego postępowania.

Po zakończeniu likwidacji majątku upadłego dłużnika, syndyk sporządza plan podziału uzyskanych w wyniku przeprowadzonej likwidacji funduszy. Podlega on zatwierdzeniu przez sędziego, jednak wcześniej wierzyciele mogą wnieść do planu stosowne zarzuty.

Jeśli tak się wydarzy, to po ich rozstrzygnięciu plan podziału podlega realizacji. Według planu (póki co podziału) dokonuje się podziału funduszy z likwidacji masy upadłościowej. Jeśli okaże się, że nie jest możliwe spłacenie wszystkich wierzytelności, rozpoczyna się procedura ustalenia bohatera niniejszego wpisu, tzn. ,,planu spłat’’ wierzycieli. Plan spłaty jest ustalany także w przypadku, gdy z uwagi na brak majątku upadłego, nie był utworzony plan podziału, a została sporządzona i zatwierdzona lista wierzytelności.

CZYM ZATEM JEST PLAN SPŁATY?

Plan spłat to pewne ustalenie, harmonogram, czy po prostu plan na przyszłość, który zawiera spis wierzytelności pozostałych do spłacenia przez upadłego dłużnika, termin w jakim spłaty mają nastąpić oraz wysokość poszczególnych rat.

Treść planu spłat określa sąd.

CO BIERZE POD UWAGĘ SĄD USTALAJĄC PLAN SPŁATY WIERZYCIELI?

Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego co do treści planu spłaty wierzycieli, jednak ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości.

USTALENIE PLANU SPŁATY PRZEZ SĄD

W celu ustalenia planu spłaty wierzycieli, sąd wyznacza termin rozprawy, na której przesłuchuje upadłego konsumenta, jego wierzycieli oraz syndyka. Przeprowadzenie rozprawy w tym przedmiocie nie jest obligatoryjne.

Możliwe jest odebranie stosownych oświadczeń od przesłuchiwanych także na piśmie. W wyniku uzyskanych informacji, sąd ustala plan spłat.

Ustalenie planu spłat lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłat następuje w drodze postanowienia, które doręcza się wierzycielom. Przysługuje na nie zażalenie zarówno upadłemu, jak i wierzycielom umieszczonym na liście wierzytelności. Zażalenie nie przysługuje syndykowi.

W okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd, na wniosek upadłego, może wyrazić zgodę na dokonanie albo zatwierdzić dokonanie czynności prawnej.

Ponadto, upadły jest obowiązany składać sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, w którym wykazuje osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe. Do sprawozdania upadły dołącza kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego.

Nadto Sąd może zmienić plan spłaty wierzycieli.

Dopiero po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

Kancelaria prawna Wrocław

Potrzebujesz pomocy w związku z upadłością konsumencką? Liczysz na wsparcie sprawdzonego adwokata we Wrocławiu? Jeśli Twoje odpowiedzi są twierdzące to zapraszamy do kontaktu!

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00