W prawie medycznym określono pojęcie błędu medycznego albo błędu lekarskiego nazywanego czasem błędem w sztuce lekarskiej lub medycznej. Błąd ten jest rozumiany jako naruszenie reguł postępowania zawodowego lekarza.

Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce jest tematyką bardzo rozległą, a procesy zarówno karne oraz o odszkodowanie z tym związane stają się coraz częstsze. Podstawowymi przesłankami odpowiedzialności lekarza są sprzeczność zachowania, wiedzy i praktyki medycznej, skutek w postaci negatywnych konsekwencji dla zdrowia lub życia pacjenta oraz co szalenie istotne -związek pomiędzy tymi dwoma elementami powodujący, że skutek ten wynika z działania lekarza.

Co zatem zrobić, żeby bronić się przed stwierdzeniem odpowiedzialności za błąd?

Oczywistym i najprostszym byłoby stwierdzić, że błędu najlepiej się ustrzec i go nie popełnić. Jednak medycyna i zawód lekarza związane są często z sytuacjami, scenariuszami, których w 100 procentach nie można przewidywać. Nie wszystko wiadomo i nie wszystko da się przewidzieć. Innymi słowy bywa tak, że pacjent mimo tego, że lekarz zrobił wszystko zgodnie z najlepszą sztuką i wiedzą, umiera lub jego stan ulega pogorszeniu.

Co zatem należy robić, żeby się bronić przed niesłusznymi zarzutami?

Niniejszy wpis poświęcony będzie położeniu nacisku na dwa aspekty – właściwemu przygotowaniu, skompletowaniu materiału dowodowego oraz problematyce związanej z opinią biegłego (jest to element charakterystyczny dla tego rodzaju spraw, nierzadko w tego rodzaju sprawach mamy do czynienia z mnogością opinii specjalistycznych). 

W pierwszej kolejności, należy rzetelnie przygotować się do obrony, można to zrobić poprzez zapewnienie sobie dowodów na to, co się rzeczywiście wydarzyło. Chodzi o uniknięcie takiej sytuacji, w której lekarz, znajdzie się niejako od samego początku na pozycji przegranej, bo nie będzie miał dowodów na to, jaki był proces diagnozowania pacjenta jakie podano leki, jaki był przebieg leczenia, jakie zastosowano procedury i dlaczego akurat te. Oznacza to, że należy dopilnować sporządzenia bardzo dokładnej i starannej dokumentacji medycznej.

Szerszego omówienia wymaga etap przebiegu leczenia i przygotowanie obrony w tym zakresie, gdyż znaczna część zarzutów odnosi się właśnie do nieprawidłowości na tym etapie. W sytuacji, kiedy pacjent nie kwestionuje prawidłowości diagnozy, natomiast dalsze działania uznaje za wadliwe powstaje konieczność uzasadnienia przez lekarza, dlaczego właśnie zastosowano ten konkretny rodzaj leków, przeprowadzono konkretny zabieg, operacja miała taki, a nie inny przebieg. Innymi słowy wskazane działania, powinny znaleźć potwierdzenie w opisanych i obowiązujących w szpitalu procedurach, według których przeprowadza się diagnozę, a potem samo leczenie. Oczywiście, istnieją przypadki, w których nie da się określić w sposób dokładny procedur, niemniej i w nich przynajmniej ogólnie da się opisać sposób postępowania i wykazać proces myślowy jaki towarzyszył lekarzowi podczas podejmowania kluczowych decyzji.

Przykładowo, mając na uwadze, że wiele procedur medycznych, a zwłaszcza procedur inwazyjnych niesie za sobą pewne ryzyko, pacjent powinien wyrazić na poniesienie tego ryzyka zgodę, najlepiej udokumentowaną w formie pisemnej.

Kolejnym newralgicznym przypadkiem jest sytuacja, kiedy lekarz musi podejmować decyzje szybko i bez czasu na rozległe i pochłaniające czas konsultacje. Najczęściej jest tak, kiedy chory wymaga skomplikowanej operacji, którą można wykonać jedynie w wyspecjalizowanym szpitalu znajdującym się w znacznej odległości. W takich sytuacjach np. decyzje o ewentualnym przetransportowaniu pacjenta do bardziej wyspecjalizowanego ośrodka również powinny być potwierdzane w formie szczegółowych dokumentów z uwzględnieniem okoliczności i faktów jakie skłoniły lekarza do podjęcia konkretnego ryzyka.

Wprowadzanie procedur medycznych jest o tyle istotne, iż w przypadku zarzutu nieprawidłowego leczenia najprostszą linią obrony jest wykazanie w oparciu o dowody z dokumentów, że leczenie przeprowadzono zgodnie z uznawaną i opracowaną w sposób prawidłowy metodą.

Znacznie trudniej jest formułować sensowne zarzuty wobec lekarza, który jest w stanie już na wczesnym etapie postepowania przejąć inicjatywę oraz wykazywać, że cały model postępowania, przyjęte metody leczenia były właściwe i zgodne z punktu widzenia aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej i w zgodzie ze sztuką lekarską.

Po drugie Sąd czy prokurator w sprawach w związku z zarzutem błędów medycznych z reguły muszą posiłkować się wiedzą biegłych specjalistów, którzy mają niejako objaśnić przebieg zdarzeń, nierzadko ocenić wstępnie prawidłowość podejmowanych przez lekarza działań czy wręcz wskazać ewentualne zaniechania w sytuacji kiedy np. podanie jakiegoś leku było konieczne a lekarz tego nie zrealizował. Mówiąc wprost mają wskazać czy doszło do błędu w sztuce lekarskiej czy też nie.

Kolejnym elementem opinii biegłych w tym przypadku jest odpowiedź na pytanie czy uszczerbek na zdrowiu pacjenta jest bezpośrednim wynikiem tego błędu.

Często dochodzi do sytuacji, że jedna opinia jest niewystarczająca dla rozstrzygnięcia czy błąd lekarski został popełniony czy też nie. W takiej sytuacji powołuje się kolejnego bądź kolejnych biegłych. Nie rzadko różni biegli wydają wykluczające się opinie.

Ocena wartości opinii biegłych jest zadaniem najistotniejszym w sprawie w przedmiocie błędów medycznych. Właściwa ocena wymaga współdziałania lekarza ze swoim adwokatem. Warto wskazać, że w tego rodzaju postepowań poza groźbą poniesienia czy to odpowiedzialności karnej czy to w postepowaniu cywilnym wypłaty znacznych odszkodowań na szali jest dalsze prawo wykonywania tego jakże potrzebnego - zawodu lekarza.

Mając to na uwadze warto od samego początku poszukać pomocy u prawnika. Jeśli znajdujesz się w podobnej sytuacji i szukasz dobrego adwokata we Wrocławiu to zachęcamy Cię do kontaktu.

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00