Opłata skarbowa od pełnomocnictwa – kiedy nie jest wymagana?

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej:

,,Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.’’

Wyjaśnienie - adwokat Wrocław

Częste przypadki udzielania pełnomocnictw odnoszą się do – ustanawiania pełnomocników w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Należy pamiętać, że od wskazanej wyżej zasady (konieczności uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa) są wyjątki, które wskazuje ustawa.

Więc zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej - nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach m.in. :

  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
  • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
  • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
  • pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
  • udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

Należy mieć na uwadze, że z wyjątkiem powyższych kategorii spraw, iż pełnomocnik procesowy jest obowiązany dokonać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa mu udzielonego.

Obowiązek uiszczenia zapłaty powstaje z chwilą złożenia dokumentu pełnomocnictwa w organie administracji publicznej  lub sądzie.

Opłata skarbowa w postępowaniach sądowych wynosi 17 zł. (liczona od stosunku pełnomocnictwa ).

Opłatę skarbową reguluje się na rachunek bankowy wójta, burmistrz lub prezydenta miasta. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

 

Kancelaria adwokacka Wrocław

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00