Ugoda Sądowa to ugoda zawarta w toku postępowania sądowego. Ugoda jest umową, która umożliwia likwidowanie konfliktów na drodze kompromisu często wzajemnych ustępstw stron ugody, bez konieczności prowadzenia, kosztownego oraz sformalizowanego postępowania.

Taki sposób rozwiązywania sporów jest często oczekiwany i przynoszący stronom wymierne korzyści zarówno czasowe, jak i poprzez minimalizowanie kosztów. Nadto pomaga budować pomiędzy stronami ugody, zaufanie i odbudowuje wiarę w możliwość umownego układania wzajemnych między nimi relacji w myśl zasad kompromisu czy wzajemnej współpracy. Możliwość zawarcia ugody jest jednak w każdym razie uzależniona od gotowości do zawierania kompromisów, możliwości prowadzenia dialogu przez obie strony, ustępstw i rezygnacji ze swoich postulatów na rzecz partnera stosunku prawnego.

Kancelaria prawna Wrocław

Przedmiotem ugody mogą być wszystkie stosunki prawne, niezależnie od ich źródła, jeżeli tylko pozostają do swobodnej dyspozycji stron. Co się tyczy chwili, momentu zawarcia ugody. Warto wskazać, że zawarcie ugody przez strony jest możliwe w ciągu całego postepowania, zarówno przed sądem pierwszej instancji, jak też w postępowaniu apelacyjnym.

Ugoda sadowa może być zawarta w sprawach rozpoznawanych zarówno w procesie, jak też w postępowaniu nieprocesowym. Należy tu jednak pamiętać o zakazach ustawowych. Mając na uwadze powyższe trzeba wskazać, że ugoda podlega kontroli sądu, gdy okoliczności sprawy wskazują, że ugoda jest sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, sąd może uznać ugodę za niedopuszczalną i prowadzić postępowanie dalej mimo jej zawarcia.

Zawarcie ugody napotyka szereg ograniczeń w konkretnych wskazanych przepisami przypadkach i tak m.in. można wskazać na zakaz zawarcia ugody w sprawach o rozwód i separacje czy ograniczenia wynikające z prawa pracy a to, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

ROLA SĄDU PRZY UGODZIE

Zgodnie z przepisem art. 223 § 1 k.p.c. ,, Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.’’

Zawarcie ugody przed sądem kończy spór między stronami, w związku z czym wydanie wyroku staje się, w odpowiednim zakresie zbędne, wobec czego sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (w całości bądź w części), również o ile strony nie postanowią inaczej, sąd w tym postanowieniu wzajemnie zniesie koszty postępowania.

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00