W okresie już po zapadnięciu wyroku rozwodowego często dochodzi do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego w tym wpisie w krótki sposób postaram się wskazać podstawowe regulacje dotyczące takiego stan rzeczy.

PRAWO DO WSPÓŁPOSIADANIA NIERUCHOMOŚCI PRZEZ KAŻDEGO Z MAŁŻONKÓW

Zgodnie z art. 206 k.c. każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej. Jeżeli więc w danym przypadku stosuje się art. 206 k.c., gdyż sposobu posiadania rzeczy wspólnej nie normuje umowa współwłaścicieli ani orzeczenie sądu, każdy współwłaściciel jest uprawniony do bezpośredniego posiadania całej rzeczy wspólnie wraz z pozostałymi współwłaścicielami. Granicą zaś jego uprawnienia jest takie samo uprawnienie każdego z pozostałych współwłaścicieli. W konsekwencji współwłaściciel, który pozbawia innego współwłaściciela posiadania narusza jego uprawnienie wynikające ze współwłasności, a sam, w zakresie, w jakim posiada rzecz i korzysta z niej w sposób wykluczający posiadanie i korzystanie innych współwłaścicieli, działa bezprawnie (tak m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 roku, sygn.. akt III CZP 9/06). Powyższą zasadę można przenosić na grunt relacji pomiędzy byłymi małżonkami, a w szczególności do współkorzystania z nieruchomości wspólnej przez byłych małżonków.

WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Warto wiedzieć, że w sytuacji kiedy dochodzi do bezprawnego wyłączenia z posiadania lub odmowy dopuszczenia do współposiadania jednego ze współwłaścicieli który taką wolę zgłasza to można w zamian za rzeczywiste pozbawienie tych praw domagać się stosownego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej wyłącznie przez jednego małżonka przysługuje w sytuacji zrealizowania przesłanek określonych w art. 224 § 2 k.c. w związku z art. 225 k.c., przy jednoczesnym naruszeniu przez tego małżonka art. 206 k.c.:

,,Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.’’

Prawnik Wrocław

Podsumowując wynagrodzenie za korzystanie ze wspólnej nieruchomości przysługuje wówczas, gdy były małżonek bezprawnie uniemożliwia korzystanie z tego składnika majątku wspólnego - małżonkowi który w świetle obowiązujących przepisów jest współwłaścicielem nieruchomości.  Zatem, by móc skutecznie dochodzić wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy wspólnej konieczne jest wykazanie, że doszło do bezprawnego pozbawienia posiadania lub odmowy dopuszczenia do współposiadania małżonka który zachowuje swoje uprawnienia jako współwłaściciel. Bardzo istotne jest to, aby w razie potrzeby skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który pomoże rozwiązać powyższy problem.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00