NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI 

Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci zostało uregulowane w art. 155 ustawy Kodeks Karny.

,,Art.  155  Kodeksu Karnego  

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.’’

 

Przedmiotem ochrony cytowanego przepisu jest wartość najcenniejsza tj. życie człowieka. Zachowanie sprawcy musi stanowić podstawę przypisania określonego w art. 155 skutku w postaci śmierci człowieka.

Jako w mojej ocenie najistotniejszy element i w gruncie rzeczy najbardziej charakterystyczny dla omawianego przestępstwa należy wskazać, że czyn zabroniony określony w cytowanym przepisie kodeksu karnego jest przestępstwem nieumyślnym.

Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Mając na uwadze powyższe aby można było przypisać oskarżonemu odpowiedzialność karną za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci należy wykazać, że sprawca przewidywał możliwość popełnienia czynu lub mógł go przewidzieć.

 

KWALIFIKACJA PRAWNA

Strona podmiotowa odgrywa zasadniczą rolę w rozgraniczeniu przestępstwa spowodowania śmierci człowieka, o jakim mowa w art. 155 k.k. od zabójstwa.

Przy nieumyślnym spowodowaniu śmierci sprawca nie ma zamiaru pozbawienia życia swej ofiary. W konsekwencji sprawca powoduje śmierć nieumyślnie na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach.

W wypadku przestępstwa z art. 148 § 1 k.k. (zabójstwo) sprawca ma zamiar bezpośredni lub ewentualny spowodowania śmierci człowieka i w tym celu podejmuje działanie zmierzające bezpośrednio lub pośrednio do realizacji tego zamiaru, w drugim wypadku kwalifikacji z art. 155 k.k. a więc nieumyślne spowodowanie śmierci, śmierć człowieka jest niezamierzonym następstwem działania sprawcy, polegającym na niezachowaniu przeciętnego obowiązku ostrożności w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i ogólnego obowiązku dbałości o życie ludzkie można wymagać od człowieka, aby nie dopuścił do nastąpienia skutku tj. śmierci człowieka.

 

NIEUMYŚLNE SPOWODOWANIE ŚMIERCI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do lat 5. Jest to zatem kara, która przy spełnieniu określonych warunków może być zamieniona na grzywnę lub pracę społecznie użyteczną na podstawie art 37a Kodeksu Karnego.

 

Ważne !!! Jeżeli popełnienie przestępstwa związane było z zajmowaniem określonego stanowiska albo wykonywaniem określonego zawodu, Sąd bardzo często rozważa celowość orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu.

Ważne !!! W przypadku omawianego przestępstwa, wysokość przewidzianego zagrożenia karą za nieumyślne spowodowanie śmierci, umożliwia w sytuacjach szczególnych zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Katalog sytuacji, stanów faktycznych, w których może dojść do zarzucenia komuś popełnienia przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci nie jest tzw. katalogiem zamkniętym.  Kwalifikacją z omawianego przepisu mogą być objęte najróżniejsze sytuacje, w których ktoś swoim zachowaniem spowodował śmierć człowieka.  Jako przykład można wskazać np. odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny skutkujący śmiercią pacjenta Jako sprawca za popełnienie przestępstwa jakim jest - nieumyślne spowodowanie śmierci może także odpowiadać osoba, która zadała pokrzywdzonemu tylko jedno uderzenie pięścią w twarz, a pokrzywdzony w wyniku tego upadł i nieszczęśliwie uderzył się głową w kamień czy krawężnik ze skutkiem śmiertelnym.

 

Ważne !!! Sprawy o popełnienie nieumyślnego spowodowania śmierci, w praktyce są wymagające dowodowo oraz nierzadko wymagają pomocy wyspecjalizowanego adwokata, choćby z uwagi na niesprecyzowane brzmienie przepisu i rozmaite możliwości interpretacyjne.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00