WŁADZA RODZICIELSKA NAD DZIEĆMI

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Niesie za sobą szereg określonych praw i co znamienne w omawianym artykule również obowiązków. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Ojczym czy macocha (nie są w tym rozumieniu rodzicami) nie sprawują zatem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem małżonka z poprzedniego związku. Jeżeli jednak jeden z małżonków przysposobi dziecko drugiego małżonka z poprzedniego związku, to w takiej sytuacji władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie, zupełnie tak jakby oboje małżonkowie byli wspólnie rodzicami biologicznymi dziecka przysposobionego.

 

DOBRE TRAKTOWANIE DZIECI WSPÓŁMAŁŻONKA

Osoba, która zawiera związek małżeński z osobą posiadającą dzieci z poprzedniego małżeństwa nie sprawuje prawnej pieczy nad nimi. Powinna wspólnie ze współmałżonkiem starać się o ich utrzymanie, należyte wychowanie i co powinno być oczywiste -  dobrze je traktować.

Niewłaściwe traktowanie dzieci małżonka z poprzedniego związku, ograniczanie małżonkowi możliwości wypełniania swoich praw i obowiązków względem dzieci, utrudnianie kontaktów z dzieckiem może doprowadzić do orzeczenia rozwodu pomiędzy nowymi małżonkami, a co gorsza takie działanie przez sąd podczas sprawy rozwodowej może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego i obarczenie małżonka. który niewłaściwie traktował dzieci małżonka z poprzedniego związku winą w rozwodzie.

 

KONTAKTY Z DZIECKIEM PO ROZWODZIE

Kontakty z dzieckiem to niezależne od władzy rodzicielskiej prawo i obowiązek rodziców względem dziecka.

Warto jednak pamiętać, iż osobami uprawnionymi do kontaktów z dzieckiem są również inne osoby, jeżeli sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Stanowi o tym art. 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

,,Art. 113Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.’’

W praktyce często zdarza się, że powołany przepis jest podstawą do uregulowania kontaktów, np. dla dziadków z wnuczkami, ale również przepis ten może znaleźć zastosowanie w przypadku sytuacji po rozwodzie, gdy macocha lub ojczym chcieliby widywać się z byłym pasierbem lub pasierbicą.

 

ALIMENTY OD MACOCHY LUB OJCZYMA

Zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego biologicznym rodzicem - ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje analogicznie dziecku w stosunku do żony swego ojca, nie będącej jego matką. Przyznanie alimentów rozpatrywane jest zawsze indywidualnie i uzależnione w przeważającym stopniu od sytuacji danej rodziny.

Podsumowanie - adwokat Wrocław

Uzyskanie alimentów w takim przypadku zależne jest od przesłanki, jaką są zasady tzw. współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego to ogólnie mówiąc normy społeczne, których przestrzegać powinien każdy człowiek i które mają znaczenie ogólne dla każdego rodzaju stosunków społecznych, w tym także i prawnych. Jest to pojęcie bardzo nieostre oraz pozostawia duży margines do interpretacji, zarówno dla sądu jak i adwokata analizującego każdy konkretny przypadek. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnika rodzinnego na terenie Wrocławia to zapraszamy do kontaktu!

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00