Warunkowe przedterminowe zwolnienie to instytucja dzięki której sprawca przestępstwa, zostaje zwolniony z odbycia reszty kary, jeżeli oczywiście dochowa określonych warunków.

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności (często w nazewnictwie skazany lub osadzony) może zwrócić się do właściwego sądu penitencjarnego o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty orzeczonej kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz co chyba najistotniejsze zachowanie, ale już po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego. W szczególności nie popełni ponownie przestępstwa i nie wejdzie w konflikt z prawem. Nadto muszą zaistnieć przesłanki formalne o czym niżej.

 

PRZESŁANKI WARUNKOWEGO ZWOLNIENIA - PRAWNIK WROCŁAW

Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia regulują przepisy kodeksu karnego. Zgodnie z art. 78 Kodeksu karnego:

§ 1

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.

§ 2

Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary.

§ 3

Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu 25 lat kary.

 

Co do zasady, skazany może zostać warunkowo zwolniony po odbyciu co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

W warunkach recydywy 64 k.k. lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej 258 k.k. , skazany musi odbyć trzy czwarte kary. Dodatkowo warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku jej odbywania.

Przy skazaniu na kary najsurowsze przewidziane w polskim kodeksie karnym sytuacja wygląda jak w §  3.cytowanym wyżej.

 

OKRES PRÓBY

Po uzyskaniu warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary będzie stanowić dla skazanego tzw. okres próby. Nie może on być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat. Jeśli zostałeś skazany w warunkach powrotu do przestępstwa 64 k.k.  lub działałeś w zorganizowanej grupie przestępczej 258 k.k., okres próby nie może być krótszy niż 3 lata. W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.

 

SĄD WŁAŚCIWY DO ORZEKANIA WARUNKOWEGO ZWOLNIENIA

Zgodnie z przepisem 155 Kodeksu karnego wykonawczego właściwym jest sąd penitencjarny, w okręgu którego skazany przebywa. W praktyce jest to Sąd Okręgowy, wydział karny penitencjarny.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek może złożyć sam skazany, jego obrońca, kurator sądowy, wychowawca, dyrektor jednostki (zakładu karnego), w którym skazany w danym momencie odbywa karę.

 

OKRES PO OPUSZCZENIU ZAKŁADU KARNEGO

Sąd orzekając o warunkowym zwolnieniu zobowiązuje skazanego do wykonywania określonych obowiązków, które na niego nakłada. Poza stosowanym dozorem kuratora, może to być z najczęściej spotykanych przeze mnie jako adwokata sytuacji w praktyce, np. nakaz powstrzymywania się od nadużywania alkoholu. Może to być również  np. obowiązek zgłaszania się w określonych przez kuratora terminach i udzielania wyjaśnień, co do przebiegu okresu próby, w tym kontekście warto zdawać sobie sprawę, że samo opuszczenie murów Zakładu Karnego to jeszcze nie koniec, a dopiero upływ okresu próby stanowi swego rodzaju postawienie kropki nad ,,i’’ oraz zamknięcie tego rozdziału życia.

Ważne!!! W przypadku złamania prawa podczas warunkowego zwolnienia może ono zostać odwołane, co wiąże się z powrotem skazanego do Zakładu Karnego.

Adwokat prawa karnego Wrocław

Jeżeli potrzebujesz wsparcia prawnika we Wrocławiu w podobnych sprawach to chętnie Ci pomożemy. Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką.

 

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Wrocław

Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00