Orzeczenie rzeczoznawcy o szkodzie całkowitej dla wielu kierowców brzmi niezrozumiale i rodzi cały szereg dalszych pytań.  Najczęstsze z nich z jakimi spotkałem się podczas swojej praktyki jako adwokat to między innymi – jaka będzie wysokość odszkodowania oraz o to, co wówczas zrobić z samochodem. W dzisiejszym wpisie postaram się rzucić trochę światła na problematykę szkody całkowitej i jej prawidłowego rozliczania.

Kancelaria adwokacka Wrocław

KIEDY MÓWIMY O SZKODZIE CAŁKOWITEJ?

Wystąpienie tzw. szkody całkowitej uzależnione jest od określonego poziomu kosztów naprawy. Niejednokrotnie naprawa pojazdu jest wówczas nie tylko możliwa, ale stanowić może najwłaściwszy sposób naprawienia szkody. Dla uproszczenia przyjmuje się jednak dwie możliwe sytuacje, w których ubezpieczyciel podejmuje decyzję, że wystąpiła szkoda ,,całkowita’’.

Po pierwsze, kiedy zniszczenia pojazdu są na tyle duże, że pojazd nie nadaje się do naprawy. W takiej sytuacji przywrócenie auta do stanu sprzed wypadku jest praktycznie rzecz biorąc - niemożliwe.

Kolejnym scenariuszem uzasadniającym decyzję ubezpieczyciela o ,,szkodzie całkowitej’’ może być po prostu ekonomiczna nieopłacalność takiej naprawy. Jeśli szacowane koszty usunięcia uszkodzeń przekraczają wartość pojazdu.

Warto znać podstawowe przepisy dotyczące tematyki odszkodowawczej oraz spojrzeć na omawiany problem trochę przez pryzmat orzeczeń w sprawach analogicznych, i tak: w nawiązaniu do art. 363 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (sygn. akt I ACr 30/92), szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania.

Szkoda całkowita zaś występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody. W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do pokrycia kosztów dokonanej naprawy, w przypadku zaś wystąpienia szkody całkowitej odszkodowanie ustala się przy wykorzystaniu, tzw. metody dyferencyjnej czy też różnicowej. Metoda ta polega na ustaleniu wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości pojazdu w stanie przed uszkodzeniem o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym.

Mając na uwadze powyższe można wskazać, że koszt naprawy uszkodzonego w wyniku zdarzenia drogowego pojazdu, nie przewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest interpretowany jako nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1 kodeksu cywilnego. Ponadto liczne rozstrzygnięcia sądów powszechnych forsują stanowisko, z którego jednoznacznie wynika, że nieopłacalność naprawy, będąca przesłanką wystąpienia, tzw. szkody całkowitej ma miejsce wówczas, gdy jej koszt przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku, a stan majątku poszkodowanego sprzed zdarzenia szkodowego, niezakłócony zdarzeniem ubezpieczeniowym, wyznacza rozmiar należnego i właściwego odszkodowania.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z OC SPRAWCY

W związku z pojawiającymi się zarówno w pytaniach Klientów jak i w artykułach internetowych informacjach o różnego rodzaju przeliczeniach procentowych należy podkreślić, że zakład ubezpieczeń w omawianej sytuacji (ubezpieczenia z OC) nie powinien stwierdzić szkody całkowitej np. jeśli koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Szkoda całkowita jest bowiem wtedy, gdy naprawa przekracza 100 proc. wartości samochodu  –  tak niejednokrotnie orzekł m.in. Sąd Najwyższy.  

SZKODA CAŁKOWITA A WYSOKOŚĆ WYPŁACANEGO ODSZKODOWANIA

Kwalifikacja szkody jako całkowitej powoduje, że wypłata należnego poszkodowanemu odszkodowania zostaje pomniejszona o wartość wraku auta (czyli pozostałości, którą teoretycznie można sprzedać). Zakład ubezpieczeniowy wnioskuje, że wrak stanowi własność poszkodowanego, który może go sprzedać w całości, czy też na części lub oddać do kasacji. Takie rozwiązanie często stanowi oś dalszego sporu pomiędzy poszkodowanym, a ubezpieczycielem.

Zdarza się tak, że ubezpieczyciel zawyża koszt koniecznych napraw przy zaniżeniu wartości auta sprzed zdarzenia, po to aby wskazać zaistnienie szkody całkowitej, lub też może zawyżać wycenę samego wraku, co skutkuje tym, że poszkodowany nie jest w stanie uzyskać pełnej kwoty odszkodowania pozwalającej do zrekompensowania powstałej szkody. Dodatkowo osoba poszkodowana zostaje z wrakiem, którego przetrzymywanie również stanowi dodatkowy kłopot.

W powyższej sytuacji warto rozważyć złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela i domagać się respektowania swoich praw. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata na terenie Wrocławia to pozostajemy do Twojej dypozcyji.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00