Ugoda jest niczym więcej jak pewną formą umowy, w której poszkodowany oraz zobowiązany do naprawienia szkody mogą czynić dowolne ustalenia oraz dowolnie układać jej treść i zakres.

Słowem wprowadzenia - szkoda osobowa to szkoda, która powstała w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych obrażeń, cierpienia fizycznego i psychicznego lub śmierci określonej osoby. Szkody osobowe dzieli się również na majątkowe i niemajątkowe, ale dla potrzeb niniejszego wpisu ten wątek nie wymaga szerszego omówienia.

Jeśli chodzi o zapisy jakie warto uwzględnić przy tego rodzaju szkodzie w zawieranej ugodzie, to należy mieć na uwadze w szczególności:

  • określenie daty i miejsca zawarcia ugody,
  • określenie i dokładne wskazanie stron zawierających omawiane porozumienie,
  • treść zobowiązania wynikającego z ugody, tj. należy zwrócić uwagę na dokładne sprecyzowanie kto, na czyją rzecz i w związku z jakim konkretnym zdarzeniem oraz w wyniku którego u poszkodowanego powstały konkretne skutki w określonym rozmiarze (wysokość roszczeń) ponosi odpowiedzialność i zobowiązany jest do rekompensaty szkody - przykład wskazany poniżej:

,,Towarzystwo Ubezpieczeń XYZ S.A, z siedzibą w XYZ oświadcza, iż w związku z obrażeniami ciała doznanymi przez poszkodowanego XYZ w dniu XYZ  na skutek wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez XYZ , zobowiązuje się do:

1 wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości XYZ (słownie)

2 zwrotu dotychczas poniesionych kosztów leczenia  w wysokości XYZ  (słownie)

3 zwrotu dotychczas poniesionych kosztów rehabilitacji  w wysokości XYZ  (słownie)

4 zwrotu utraconych dochodów spowodowanych niemożnością wykonywania pracy zarobkowej w okresie XYZ kiedy to poszkodowany przebywał na leczeniu, w wysokości  XYZ (słownie)

5 zwrotu kosztów opieki niezbędnej w okresie leczenia domowego w wysokości XYZ (słownie). ‘’

  • warto zadbać o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość przez sprawcę szkody czy zobowiązanego do naprawienia szkody

Ten element wymaga krótkiego omówienia z uwagi na częsty jego brak w omawianych ugodach. Warto wiedzieć, że przykładowo przy skutku powstałego w wyniku zdarzenia jakim mogą być poważne obrażenia ciała czy amputacje jakich doznał poszkodowany, może zdarzyć się tak (i jest to częsty przypadek), że po czy wypłacie odszkodowania czy zadośćuczynienia przez podmiot zobowiązany, w dłuższej perspektywie czasowej od zdarzenia pojawiają się kolejne problemy zdrowotne u poszkodowanego mające związek ze zdarzeniem szkodowym (mogą to być zdiagnozowane później schorzenia pozostające w związku ze zdarzeniem, urazy wymagające kosztownego leczenia, może okazać się tak, że leczenie będzie trzeba ponawiać, możliwa jest wymiana protezy w przyszłości w wyniku zużycia i wiele innych sytuacji). Dlatego też warto zawrzeć stosowny zapis o ponoszeniu przez zobowiązanego tzw. odpowiedzialności na przyszłość.

Dla przypomnienia zadośćuczynienie jest sposobem naprawienia krzywdy w postaci doznanych cierpień fizycznych i psychicznych. O wysokości zaś zadośćuczynienia powinien w zasadzie decydować rozmiar doznanej krzywdy wyrażony stopniem cierpień fizycznych i psychicznych.

Jeśli chodzi o roszczenie o odszkodowanie, to należy brać pod uwagę art. 444 § 1 k.c. a więc  ,,W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.’’

Natomiast w zakresie żądania ustalenia odpowiedzialności na przyszłość wobec osoby odpowiedzialnej za naprawienie szkody , takie roszczenie znajduje oparcie w  art. 189 k.p.c. W orzecznictwie przyjmuje się, że w sytuacji, gdy poszkodowany w wypadku doznał poważnych obrażeń, w tym np. neurologicznych, ortopedycznych, nie można wykluczyć, że w przyszłości ujawnią się dalsze konsekwencje wypadku uzasadniające dalsze roszczenia odszkodowawcze. W uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 1970 r. III CZP 34/69, mającej moc zasady prawnej, zostało przyjęte, że w sprawie o naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia zasądzenie określonego świadczenia nie wyłącza jednoczesnego ustalenia w sentencji wyroku odpowiedzialności pozwanego za szkody mogące powstać w przyszłości z tego samego zdarzenia. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że wykładnia funkcjonalna art. 189 k.p.c. przemawia za przyjęciem interesu prawnego w ustaleniu, jeżeli istnieje jakaś obiektywna niepewność stanu prawnego. Przykładowo, interes taki może istnieć, mimo możliwości dochodzenia świadczenia z danego stosunku prawnego, jeżeli z tego stosunku wynikają dalsze skutki, których dochodzenie w drodze powództwa o świadczenie nie jest możliwe lub nie jest na razie aktualne.

Dotyczy to zwłaszcza szkód na osobie, gdyż szkody te nie zawsze powstają jednocześnie ze zdarzeniem, które wywołało uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia. Poszkodowany z reguły nie może w chwili wszczęcia procesu (czy też w okresie bezpośrednio po zdarzeniu) dochodzić wszystkich roszczeń, następstwa bowiem uszkodzenia ciała są najczęściej wielorakie i wywołują skutki, których dokładnie nie można określić ani przewidzieć.

Kończąc niniejszy wpis nie można zapomnieć, że omawiana ugoda powinna zawierać nadto określenie formy zapłaty (np. przelew na rachunek bankowy itd.) oraz wskazanie konkretnej daty do kiedy zobowiązany wypłaci umówione świadczenia oraz ewentualne postanowienia końcowe, a także podpisy stron.

Pomoc adwokata Wrocław

Jeżeli potrzebujesz pomocy doświadczonego adwokata we Wrocławiu to zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00