Frankowicze dochodzą swoich roszczeń już od wielu lat, dorobek orzecznictwa w podobnych sprawach też jest spory, można by stwierdzić, że po tak wielu korzystnych dla frankowiczów wyrokach, w tym w szeroko komentowanego i rozpowszechnianego w mediach orzeczenia TSUE w 2019r., banki zrezygnują z prowadzenia procesów sądowych na rzecz zawierania ugód ze swoimi klientami. Niestety strategia i model postępowania banków jest daleki od takich rozwiązań. Należy mieć świadomość, że żeby odzyskać od banku bezprawnie pobrane przez bank środki, nadal konieczne jest wytoczenie powództwa i przeprowadzenie postępowania sądowego. Bardzo często zdarza się tak, że Klienci potrzebują pomocy kancelarii frankowej.

  • Rozpoczęcie etapu batalii sądowej, procesu sądowego następuje z dniem złożenia pozwu. Przed dokładnym sporządzeniem pozwu, wskazaniem roszczeń, wniosków i argumentów na ich poparcie należy w pierwszej kolejności zgromadzić i przeanalizować całą dokumentację kredytową. Należy w tym celu zwrócić się do banku o dokumentację kredytową np. zaświadczenie o wysokości dotychczas spłaconego kredytu, stosowanego oprocentowania itd.
  • Roszczenia frankowiczów najczęściej oparte są na twierdzeniach, że zawarta umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia, klauzule umowne. W związku z powyższym etap przygotowania pozwu winien być poprzedzony przez zarówno skompletowanie całej dokumentacji kredytowej jak i analizę zapisów konkretnej umowy i sporządzonych aneksów pod kątem czy w danej umowie widnieją klauzule, postanowienia niedozwolone.
  • Następnie po dokonaniu analizy dokumentacji kredytowej należy ustalić wartość przedmiotu sporu, czyli kwotę, której frankowicz będzie domagał się od banku w postępowaniu sądowym.
  • Omawiając etapy sporu z bankiem krok po kroku, nie można zapomnieć o tym, że frankowicz powinien zanim jeszcze sformułuje pozew, skorzystać z procedury reklamacji w której zgłosi swoje roszczenia do banku. W sytuacji kiedy to bank nie uwzględni twojej reklamacji i wyda w tym zakresie decyzjęo odmowie uznania roszczeń zgłaszanych w reklamacji, droga do złożenia pozwu do sądu będzie stała otworem.
  • Przygotowanie pozwu - sporządzając pozew należy pamiętać o wymaganiach zawartych w przepisach art. 126 k.p.c. oraz 187 k.p.c.

W szczególności pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

3) wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

4) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

W trakcie procesu sądowego sąd wyjaśni wszystkie sporne okoliczności w sprawie, w tym celu przeprowadzi postępowanie dowodowe. Każdą sprawę należy przeanalizować indywidualnie i traktować w sposób odrębny ponieważ każda sprawa i Klient na to zasługują, ale możliwe są pewne uogólnienia, choćby na potrzeby tego wpisu i tak można zakładać, że poza dokładnym przeanalizowaniem dołączonych do pozwu dokumentów kredytowych, przed sądem może dojść do przesłuchania powoda czyli osoby, która wystąpiła z pozwem, a następnie może dojść do przesłuchania świadków czy co częste w sporach frankowiczów, może okazać się konieczne sporządzenie opinii przez biegłego sądowego z zakresu finansów i rachunkowości.

Należy pamiętać, że zainicjowanie sprawy sądowej wiąże się z poniesieniem kosztów sądowych, w przypadku spraw frankowych należy uiścić opłatę od pozwu. Wysokość wskazanej opłaty zależy od wysokości dochodzonego roszczenia (wartości przedmiotu sporu) , zasada jest prosta, im wyższe roszczenie dochodzone pozwem wobec banku tym większa będzie opłata sądowa. Natomiast prawodawca dla kredytobiorców zdecydował się wprowadzić pewne udogodnienie, polegające na tym, że w przypadku roszczeń przeciwko bankom opłata sądowa maksymalnie wynosi 1 000 zł (bez względu z jak wysokim roszczeniem wystąpimy w pozwie, opłata nie przekroczy 1 000 zł.).

Pomoc frankowiczom Wrocław

Jeszcze przed rozpoczęciem walki z bankiem o swoje prawa czy wszczynając proces przeciwko bankowi warto zdawać sobie sprawę, że w takim postępowaniu będą poruszane rozmaite kwestie prawne często o wysokim poziomie skomplikowania, lecz również natury finansowej i ekonomicznej, już samo przeliczenie wartości przedmiotu sporu i oszacowanie roszczeń, należy do zagadnień trudnych dla przeciętnego frankowicza, dlatego zawsze warto rozważyć skorzystanie z usług adwokata, zajmującego się pomocą frankowiczom.

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu

Adwokat Karol Sobkowiak

tel. 515 585 052

 

 

 

 

 

ADWOKAT WROCŁAW – ADWOKAT LUBIN – ADWOKAT OLEŚNICA – ADWOKAT WOŁÓW – ADWOKAT TRZEBNICA – ADWOKAT OŁAWA – ADWOKAT KOŁO – ADWOKAT ŚRODA ŚLĄSKA – ADWOKAT KALISZ – ADWOKAT OSTRÓW WLKP – ADWOKAT KONIN – ADWOKAT JELENIA GÓRA – ADWOKAT MILICZ 

 

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00