RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY - WZÓR - kancelaria adwokacka Wrocław

Rodzicielski plan wychowawczy to wspólnie wypracowane, najczęściej na etapie rozwodu lub tuż przed rozwodem, porozumienie małżonków dotyczące spraw ich wspólnych dzieci. Dotyczy ono sprawowania władzy rodzicielskiej nad ich wspólnymi dziećmi oraz określenia sposobu realizacji kontaktów z dzieckiem, w omawianym porozumieniu czasem rodzice regulują sprawy alimentów na dziecko. 

Czytaj więcej...

DZIECI MAŁŻONKA Z POPRZEDNIEGO ZWIĄZKU PRAWA I OBOWIĄZKI

WŁADZA RODZICIELSKA NAD DZIEĆMI

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Niesie za sobą szereg określonych praw i co znamienne w omawianym artykule również obowiązków. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Czytaj więcej...

WIZERUNEK I ZGODA NA JEGO WYKORZYSTANIE

Na wstępie warto wskazać jak ów ,,wizerunek’’ definiuje Słownik Języka Polskiego PWN oraz jak tą definicje rozszerza orzecznictwo sądowe. Według słownika wizerunek to „czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.” lub „sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana”.  Orzecznictwo niejako widzi całą sprawę nieco inaczej, wzbogaca powyższą definicję.

Czytaj więcej...

INTERCYZA - CO WARTO WIEDZIEĆ WG PRAWNIKA WROCŁAW?

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA - INTERCYZA

Intercyza (to potoczna nazwa) to nic innego jak umowa ustalająca, normująca sprawy majątkowe przyszłych lub już małżonków w sposób odmienny niż przyjęty przez ustawodawcę na skutek zawarcia związku małżeńskiego.

Czytaj więcej...

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Z uwagi na liczne pytania Klientów kancelarii adwokackiej, często planujących wstąpienie w związek małżeński z obywatelami państw obcych – cudzoziemcami, postanowiłem popełnić przedmiotowy artykuł. Poniższy wywód proszę traktować jako krótką wskazówkę zarówno dla obywateli polskich, jak i cudzoziemców - na co należy być przygotowanym podczas procedury zawierania małżeństwa w naszym kraju.

Czytaj więcej...

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE - kancelaria rozwodowa Wrocław

Zgodnie z art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd orzekający w sprawie o rozwód orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd nie będzie orzekał o winie jedynie na zgodne żądanie rozwodzących się małżonków.

Warto wiedzieć, że decydowanie się na walkę o orzekanie o winie w sprawie o rozwód ma swoje zalety, jak i pewne wady.

Czytaj więcej...

PODZIAŁ MAJĄTKU A KREDYT

Żeby zacząć w ogóle podejmować temat możliwości podzielenia majątku wspólnego małżonków musisz wyjść z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Najczęściej następuje to na skutek uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, choć nie jest to jedyna możliwość.

W sytuacji już po wyjściu z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego może być dokonany zarówno przed rozwodem, w trakcie sprawy o rozwód, oraz po rozwodzie i z punktu widzenia adwokata to właśnie ten ostatni przypadek stanowi zdecydowaną większość.

Czytaj więcej...

GWAŁT W MAŁŻEŃSTWIE - adwokat prawa karnego Wrocław

Gwałt jest przestępstwem szczegółowo uregulowanym w art. 197 Kodeksu karnego, który precyzyjnie wskazuje na elementy charakterystyczne dla tego przestępstwa.

Gwałt w uogólnieniu to przestępstwo polegające na zmuszeniu drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności przez jedną lub wiele osób, posługujących się siłą fizyczną, przymusem czy nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę.

Czytaj więcej...

SEPARACJA - PRAWNIK WROCŁAW

Z całą pewnością rozwód, ale i separacja, to często traumatyczne i bardzo stresujące doświadczenia dla obu małżonków. Z tą różnicą, że rozwód postrzegany jest często jako ostateczność.  Alternatywą dla rozwodu jest separacja.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00