PODZIAŁ MAJĄTKU A DŁUGI MAŁŻONKÓW - prawnik Wrocław

W pierwszej kolejności należy wskazać, że aby mówić o możliwości podziału majątku wspólnego małżonków musi dojść do zakończenia funkcjonowania ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Najczęściej następuje to na skutek uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Podział majątku obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej, przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Podział majątku wspólnego obejmuje składniki majątku z chwili ustania wspólności ustawowej i istniejące w chwili dokonywania podziału. W ramach rozliczeń, Sąd weźmie także pod uwagę te składniki, przedmioty, które zostały zbyte, zniszczone, czy zużyte przez jednego z małżonków, zaliczając ich wartość (wartość wyliczoną z daty orzekania) na poczet przysługującej jednemu z małżonków spłaty.

Czytaj więcej...

PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI W TRYBIE ART. 777 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym na mocy regulacji zawartej w art.. 777 Kodeksu postępowania cywilnego jest uważane za szczególny sposób zabezpieczenia roszczenia wierzyciela.

Omawiany sposób zabezpieczenia spełnia rolę podobną do tej, jaką odgrywa np. tzw. weksel gwarancyjny in blanco. Jego zalety, jak zauważa, są bez porównania większe niż weksla, ponieważ w razie wypełnienia weksla in blanco wierzyciel musi jednak dla uzyskania tytułu egzekucyjnego (nakazu zapłaty) wszcząć proces w postępowaniu nakazowym, podczas gdy w przypadku notarialnego poddania się egzekucji może on od razu przystąpić do egzekucji.

Czytaj więcej...

PIECZA I OPIEKA NAPRZEMIENNA NAD DZIECKIEM - prawo rodzinne Wrocław

W polskiej doktrynie prawa rodzinnego i w aktualnym stanie prawnym, dopuszcza się orzeczenie przez sąd pieczy naprzemiennej w sytuacji pozostawienia obojgu rodzicom pełni władzy rodzicielskiej.  Warunkiem jej ustanowienia jest współdziałanie rodziców. Aby opieka naprzemienna mogła stać się rozwiązaniem korzystnym przede wszystkim dla osoby dziecka, spełnione muszą być szczególne warunki. Taka opieka wymaga zawsze poprawnej, bezkonfliktowej relacji między rodzicami, ich współdziałania i szerokiego zrozumienia, że to dziecko i jego potrzeby są najważniejsze.

Czytaj więcej...

CZY SĄD ZAWSZE ORZEKA O KONTAKTACH Z DZIEĆMI - W SPRAWIE O ROZWÓD?

Sędziowie sądów rodzinnych krytykują uchwałę Sądu Najwyższego, zgodnie z którą okoliczność, że rozwodzący się małżonkowie dokonali wspólnych uzgodnień między sobą w tym zakresie oraz wskazali sposób utrzymywania kontaktów z dziećmi, nie zwalnia sądu z obowiązku wyrokowania o tych kontaktach. Czy słusznie?

To niezasadna krytyka. Jeżeli wyrok nie zawiera zapisu o kontaktach, to nie może być w tej części egzekwowalny, np. w sytuacji gdy pomiędzy byłymi małżonkami nagle powstanie konflikt. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że rodzic, przy którym na co dzień dziecko nie przebywa, może mieć problem z realizowaniem swoich praw do spotykania się z dzieckiem – pomimo wcześniejszych ,,dżentelmeńskich’’ ustaleń, na które często powołują się strony przed sądami, czy pisemnych uzgodnień zamieszczonych np. w protokole rozprawy.

Czytaj więcej...

ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA PO WYPADKU W KOMUNIKACJI

Roszczeniem najczęściej przysługującym osobie, która ucierpiała w wypadku komunikacyjnym, jest odszkodowanie. Wysokość odszkodowania powinna pokryć wszystkie udokumentowane koszty, jakie poszkodowany wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poniósł w następstwie wypadku. Osoba poszkodowana może wówczas żądać od sprawcy lub ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia, mogą to być np. zakup leków bądź środków opatrunkowych i ortopedycznych, koszty poniesione na konsultacje i zabiegi medyczne, koszty dojazdów na kontrole, wizyty lekarskie i rehabilitacje, a także koszty nabycia sprzętów niezbędnych w normalnym procesie leczenia, czy nawet koszty związane z koniecznością przebywania pod opieką osób trzecich (konieczna opieka członka rodziny również może zostać należycie wyceniona i rozliczona ). Pamiętać jednak należy o tym aby wszystkie te wydatki były udokumentowane i należycie wykazane.

Czytaj więcej...

ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO - kancelaria adwokacka Wrocław

Każdy człowiek w pewnym momencie życia staje przed dramatem i emocjonalnym ciężarem pożegnania osoby bliskiej i kolejno uregulowania spraw, między innymi prawnych dotyczących majątku czy spadku po spadkodawcy. Wiele osób na tym etapie zastanawia się jakie są ramy odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkodawcy i jakie są sposoby przewidziane przez prawo ażeby takiej odpowiedzialności uniknąć – odrzucenie spadku.

Czytaj więcej...

ODRZUCENIE SPADKU A MOŻE ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA?

Zarówno odrzucenie spadku, jak i zrzeczenie się dziedziczenia są instytucjami prawa cywilnego. Warto jednak poznać i zrozumieć cel rozróżnienia tych instytucji i sens różnic pomiędzy nimi. Opisywane rozwiązania są to dwie zupełnie odrębne kwestie. Należy pamiętać, że powyższych terminów nie można używać zamiennie, gdyż mimo pozornie podobnego rezultatu w postaci nieotrzymania spadku nie są one takie same, a szczegóły w pewnych sytuacjach potrafią zrobić wielką różnicę.

Czytaj więcej...

ODPOWIEDŹ NA POZEW ROZWODOWY - prawnik Wrocław

Często zdarza się tak, że otrzymanie pozwu rozwodowego jest zupełnym zaskoczeniem. Wiadomym jest, że w małżeństwie nie zawsze jest tylko przyjemnie, czasem małżonkowie przechodzą przez kłótnie, trudności co nie zawsze musi prowadzić do tak doniosłego kroku, jak podjęcie decyzji o rozwodzie i złożenia pozwu rozwodowego do sądu. Kiedy jednak zdarzy się tak, że otrzymasz odpis pozwu rozwodowego, warto wiedzieć jak możesz się do niego odnieść i w jaki sposób przedstawić swoje żądania, wnioski i argumenty.

Czytaj więcej...

KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BYŁEGO MAŁŻONKA

W okresie już po zapadnięciu wyroku rozwodowego często dochodzi do sytuacji, gdy tylko jeden z małżonków w całości korzysta z nieruchomości, wchodzącej w skład majątku wspólnego w tym wpisie w krótki sposób postaram się wskazać podstawowe regulacje dotyczące takiego stan rzeczy.

Czytaj więcej...

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWY ROZWODOWEJ?

Przede wszystkim rozwód to wielki wstrząs i niewyobrażalny stres dla jego uczestników, w języku prawniczym natomiast rozwód to rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że między nimi została zerwana wszelka istniejąca do tej pory więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a opierając się na doświadczeniu życiowym można przyjąć, że powrót małżeństwa do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Czytaj więcej...

Adres

Kancelaria Adwokacka
Karol Sobkowiak
Ul. Kazimierza Wielkiego 15 lok. 9
50-077 Wrocław

Konto: ING Bank Śląski Oddział
we Wrocławiu
22 1050 1575 1000 0092 8059 2495

Godziny otwarcia

pon-pt: 08:00-18:00